เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ

เรื่อง
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนอกสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ชม
54
สร้างเมื่อ
2021-11-26 17:09:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-12-01 09:12:24
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ค่าดำเนินการออกใบรับรองผลการฝึกอบรมและ ค่าดำเนินการลงทะเบียนฝึกอบรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ชม
37
สร้างเมื่อ
2021-11-10 10:31:29
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-11-10 10:52:39
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง การจัดสรรและการบริหารเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้ชม
421
สร้างเมื่อ
2021-10-18 09:01:40
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-10-18 09:02:53
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อชุดปฏิบัติการ/หน่วยปฏิบัติการ (ชั่วคราว) ที่ขึ้นทะเบียนเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ ๙
ผู้ชม
61
สร้างเมื่อ
2021-10-15 16:18:03
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-10-15 16:22:18
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง การใช้จ่ายการบริหารและการจัดการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ชม
72
สร้างเมื่อ
2021-10-14 10:30:46
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-10-14 10:31:48
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาเพื่อสนับสนุนการรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับผู้ป่วย การอำนวยความสะดวก การบริการขนย้ายลำเลียงผู้ป่วยและสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเตรียมพร้อม ณ จุดฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ชม
71
สร้างเมื่อ
2021-10-09 08:40:50
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-10-09 08:41:35
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อชุดปฏิบัติการ/หน่วยปฏิบัติการ (ชั่วคราว) ที่ขึ้นทะเบียนเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ ๘
ผู้ชม
74
สร้างเมื่อ
2021-09-22 08:49:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-09-22 08:50:14
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง แบบใบเสร็จรับเงินและใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และระบบการควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้ชม
47
สร้างเมื่อ
2021-09-21 10:35:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-09-21 10:36:56
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง แบบใบเสร็จรับเงินและใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และระบบการควบคุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ชม
49
สร้างเมื่อ
2021-09-21 10:30:45
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-09-21 10:31:50
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อชุดปฏิบัติการ/หน่วยปฏิบัติการ (ชั่วคราว) ที่ขึ้นทะเบียนเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ ๗
ผู้ชม
67
สร้างเมื่อ
2021-09-14 13:54:07
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-09-14 14:12:18
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 3 ทั้งหมด 1255