เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ

เรื่อง
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕
ผู้ชม
370
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2016-10-27 09:23:15
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องกำหนดให้การใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเป็นการปฐมพยาบาล พ.ศ. 2558
ผู้ชม
1740
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2016-09-26 15:44:32
ประกาศ สพฉ.เรื่อง หลักสูตรหลักการฝึกอบรมช่วยอำนวยการ พ.ศ.2558
ผู้ชม
657
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยงานพัสดุ พ.ศ. 2552
ผู้ชม
416
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2012-04-24 09:46:20
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดแยกระดับความฉุกเฉินและมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๔
ผู้ชม
2317
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2012-01-10 13:41:54
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องข้อกำหนดว่าด้วยสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๔
ผู้ชม
577
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2012-01-10 13:39:11
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องการให้ประกาศนียบัตรและการปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้ชม
776
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2012-01-10 13:36:07
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด
ผู้ชม
798
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-06-29 16:28:23
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้ชม
389
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-06-15 16:05:04
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๕๓
ผู้ชม
592
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 206