เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บฉถ.) รุ่น 3

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ :  เรื่อง หลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บฉถ.) ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์การจัดอบรม : เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ ค่านิยม ความคิดที่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้บริหารเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และร่วมกำหนดทิศทางของนโยบาย ร่วมดำเนินการตามนโยบาย ร่วมติดตามผล พร้อมทั้งสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาศักยภาพและโอกาส ในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบในการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

วัน เวลา และสถานที่จัดอบรม : รุ่นที่ 3 จำนวน 50 คน  ระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2565  ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม   :  ตามประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน        :  ท่านละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม    :  ลงทะเบียนที่นี่   ตั้งแต่วันนี้ - จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 (รับจำนวนจำกัด หากเกินกว่ากำหนดจะตัดเป็นรุ่นต่อไป)

รายละเอียดเพิ่มเติม            :  หลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บฉถ.)

กำหนดการอบรม               :  กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บฉถ.) รุ่นที่ 3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   :  สำนักวิจัยและพัฒนาวิชาการ ศูนย์วิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์ EMPAC)  

ศูนย์วิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ - บฉถ. (google.com)

โทรศัพท์ 02-872-1600  อีเมล empac@niems.go.th หรือ

- คุณเปรมสิณี คำใบสี เบอร์ติดต่อ 091-576-1886

- คุณพงษ์พิษณุ ศรีธรรมานุสาร เบอร์ติดต่อ 084-906-1669

เอกสารประกอบ   รุ่นที่ 3 

หนังสือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินที่ สพฉ.05/01777 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1885