เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate
DMAT การฝึกร่วมกัน ไทย - มาเลเซีย
โดยชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุ?กเฉินเคลื่อนที่เร็วรองรับภ?ัยพิบัติ ในทีมจะมีบุลคลากรประมาณ 5-7 คน สามารถออกปฏิบัติภารกิจได้ภ?ายใน 6-24 ชั่วโมง และต้องช่วยเหลือตนเองได้โด?ยไม่เป็นภาระกับพื้นที่ ซึ่งข้อนี้ถือเป็นหัวใจสำคั?ญ จากการพัฒนาสู่ปัจจุบัน มีทีมชุดปฏิบัติการการแพทย์?ฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วรองรั?บภัยพิบัติแล้ว 8 ทีม อาทิ ทีมโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ทีมโรงพยาบาลมหาราช จ.นครศรีธรรมราช ทีมโรงพยาบาลเชียงรายประชาน?ุเคราะห์ ทีมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธย?า ฯลฯ โดยอนาคตตั้งเป้าพัฒนาให้คร?บทุกเขตทั่วประเทศ และความฝันคือทุกโรงพยาบาล

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 360