การตรวจประเมินและรับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

(Thailand Emergency Medical Service Accreditation : TEMSA)


ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน


จังหวัด

ชื่อหน่วยในระบบ ITEMS (ถ้ามี)

ประเภทหน่วยปฏิบัติการ*

ชื่อหน่วยงาน*

เลขอ้างอิงหน่วยงาน*

ชื่อ - นามสกุล

เลขประจำตัวประชาชน*กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประเมินตนแอง สามารถสอบถามได้ที่
  1. นางสาวณญาดา เผือกขำ เบอร์โทรศัพท์ 08-4342-1669 อีเมล์ nayada.p@niems.go.th
  2. นางสุพิชญา ศีลสารรุ่งเรือง เบอร์โทรศัพท์ 08-4874-1669 อีเมล์ suphitchya.s@niems.go.th
  3. นางสาวสุพัตรา ลีเลิศ เบอร์โทรศัพท์ 08-9052-1669 อีเมล์ suphatra.l@niems.go.th
  4. นายไพโรจน์ วรรณโรจน์ เบอร์โทรศัพท์ 08-5239-1669 อีเมล์ pairoj.w@niems.go.th
  5. นายโชคชัย นุ่มกลิ่น เบอร์โทรศัพท์ 06-2360-1669 อีเมล์ chockchai.N@niems.go.th
 สำนักรับรองและกำกับมาตรฐาน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2872-1669 ต่อ 1207