การตรวจประเมินและรับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

(Thailand Emergency Medical Service Accreditation : TEMSA)


ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน


ประเภทหน่วยปฏิบัติการ*

เลขจดทะเบียนหน่วยงาน / โรงพยาบาล / อปท.*

ชื่อจดทะเบียนหน่วยงาน / โรงพยาบาล / อปท.*

เลขประจำตัวประชาชนผู้กรอก*

ชื่อ - นามสกุล

จังหวัด

ชื่อหน่วยที่เคยขึ้นทะเบียนไว้ในระบบ ITEMSกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประเมินตนแอง สามารถสอบถามได้ที่
  1. นายศิริชัย นิ่มมา เบอร์โทรศัพท์ 08-5231-1669 อีเมล์ sirichai.n@niems.go.th
  2. นางสิริมา อเดไจ เบอร์โทรศัพท์ 08-5234-1669 อีเมล์ sirima.a@niems.go.th
  3. นางสาวสุพัตรา ลีเลิศ เบอร์โทรศัพท์ 08-9052-1669 อีเมล์ suphatra.l@niems.go.th
  4. นางสาวชฎารัตน์ เกิดเรียน เบอร์โทรศัพท์ 08-1779-1669 อีเมล์ chadarat.k@niems.go.th
  5. นายโชคชัย นุ่มกลิ่น เบอร์โทรศัพท์ 08-5125-4143 อีเมล์ chockchai.N@niems.go.th
 สำนักรับรองและกำกับมาตรฐาน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2872-1669 ต่อ 1207