[ ประชุมติดตามงานที่ได้รับมอบหมายผู้เช่ยวชาญพิเศษและผู้เชี่ยวชาญ ]       [ ประชุมหารือข้อกฎหมาย ]