[ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ]       [ ประชุมหารือเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ]