คลังความรู้ บทความเด่น
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 ข้อเสนอแนะนำ

 คู่มือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 คู่มือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs ) ศปท.

 

เอกสาร/คู่มือ


ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม /โครงการ ITA      

 

 • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดอบรมคุณธรรมความโปร่งใส “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วินัย การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม” วันที่ 18 ธันวาคม 2561  ณ โรงแรมเดอะเลคกาซี่  งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

    


 • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต Zero Tolerance" ประจำปี 2562  วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะเลคกาซี่ จังหวัดนนทบุรี

  

 


 • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ เมืองทองธานี

  

 

 • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุขเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประกาศไทย)ภายใต้แนวคิด "กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต ( MOPH Zero Tolerence)"  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานนำกล่าวเจตนารมณ์และรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระดับสูงมาก (ร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐)เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ กระทรวงสาธารณสุข

 

 \
 

 • สัมมนาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมองค์กรและเครือข่าย

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดสัมมนาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมองค์กรและเครือข่าย ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2561
  เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี
   
  วัตถุประสงค์  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วินัย การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม การไม่ทนต่อการทุจริต 
  ให้กับบุคลากรของสถาบันฯ และเครือข่ายในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
   

         

   


 • อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบในคณะกรรมการที่เกี่ยวกับพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
          สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจัดอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบในคณะกรรมการที่เกี่ยวกับพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 601 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
 
วัตตถุประสงค์ 
          เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้อง การวางแผนและเตรียมการจัดหาพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ตรวจสอบได้
 
กลุ่มเป้าหมาย 
          บุคลากรของสถถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

         


 • ZERO Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) นำผู้บริหาร บุคลากรของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต” ภายใต้แนวคิด“Transparent THAILAND :ประเทศไทยโปร่งใส” ผนึกกำลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นแก้ปัญหาการทุจริต สร้างวัฒนธรรมใหม่กับคนไทยไม่ยอมรับให้มีการโกง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการสร้างสุขให้ประชาชนควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักในการป้องกันและปราบปรามทุจริตไม่ยิมยอมให้มีการทุจริตอีกต่อไป

 


 • วันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล 9 ธันวาคม 2560 

                 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ ที่อิมแพคเมืองทองธานี จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาล สำนักงานป.ป.ช. สำนักงานป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย)ภาคีเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและภาคประชาสังคม โดยการจัดกิจกรรมในประเทศไทย จะจัดขึ้นพร้อมกับชาติสมาชิกอื่นๆทั่วโลก ที่ได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2013 ซึ่งไทยได้ร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่เมื่อปี 2546  ทั้งนี้ ในปีนี้ การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต “ รวมทั้งมอบรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้คะแนนสูงสุด ประจำปี 2559-2560 ด้วย

                 ทั้งนี้ จากผลสำรวจขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันในช่วงเวลาที่ผ่านมา พบว่าคนไทยมากถึงร้อยละ 86  ยินดีที่จะเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต และรัฐธรรมนูญก็กำหนดให้ภาครัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตมากขึ้น จึงทำให้เป็นผลดีต่อประชาชนที่พร้อมจะแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อนำไปสู่ความโปร่งใสในการทำหน้าที่ของภาครัฐ  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

        

 
 
 
 
แหล่งข่าว : กลุ่มพัฒนาองค์การ
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000589
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000014