คลังความรู้ บทความเด่น
กำหนดการประชุมชี้แจงนโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ท ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

 กำหนดการประชุมชี้แจงนโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ท ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

วันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๑

..................................................................

 

เวลา  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.    ลงทะเบียน

เวลา  ๐๙.๐๐ - ๐๙.๔๕ น.    แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉิน ฉบับที่ ๓.๑ (ปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

                                          และแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อน EMS พ.ศ. ๒๕๖๒

                                    โดย นางสาว กมลทิพย์  แซ่เล้า  ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ สพฉ.

เวลา ๐๙.๔๕ – ๑๐.๑๐ น.    หลักสูตร”การพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรในระบบEMS” เพื่อเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

                                    โดย นาง ธัณณ์จิรา  ธณาศิริธัชนันท์  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาวิชาการ สพฉ.

เวลา ๑๐.๑๐ – ๑๐.๔๐ น.    แนวทางการบริหารกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน  ปี ๒๕๖๒

                                    โดย นางสาว กรองกาญจน์  พุ่มวิเศษ  ผจก.กลุ่มงานบริหารกองทุน สำนักสนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน

เวลา  ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.    บรรยายพิเศษ “นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี ๒๕๖๒”

                                     โดย ร.อ.อัจฉริยะ  แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.    แนวทางการขับเคลื่อน งาน EMS ในระดับพื้นที่ และจังหวัด

  • การพัฒนาการรับรองมาตรฐานหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน
  • การรับรองมาตรฐานรถ
  • การพัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุ และศูนย์อำนวยการแพทย์

                                     โดย สำนักรับรองและกำกับมาตรฐาน และสำนักประสานการแพทย์ฉุกเฉิน สพฉ.

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.    สรุปและตอบข้อซักถาม

 
แหล่งข่าว : สำนักยุทธศาสตร์
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000064
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000001