คลังความรู้ บทความเด่น
การประชุม การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรการกุศลที่มีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ไม่แสวงหากําไร (มูลนิธิ/สมาคม) ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจเป็นหนึ่งเดียว”

กําหนดการประชุม
การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรการกุศลที่มีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ไม่แสวงหากําไร (มูลนิธิ/สมาคม) ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ 
 “รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจเป็นหนึ่งเดียว”  
ในวันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ 
ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
 
*********************************************
 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.      กล่าวต้อนรับโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ประธานในการเปิดงาน ร่วมเปิดงานโดย  

 • เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  

 • อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 • กรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด  

 • กรรมการการแพทย์ฉุกเฉินและอดีตกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน  

 • ประธานมูลนิธิขององค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร 

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม

 • โดยประธานมูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ นครราชสีมา

 
๐๙.๓๐ – ๑๐.๑๕ น.       นโยบายและทิศทางการดําเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน
โดย เรืออากาศเอก อัจฉริยะ แพงมา 
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
 
นโยบาย และทิศทางการดําเนินงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดย นายชยพล  ธิติศักดิ์  
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
นโยบายและทิศทางการสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
โดย นายนพดล สันติภากรณ์  
กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด 
 
๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.       บรรยาย เรื่อง โมเดลการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดนครราชสีมา
โดย นพ.สุนทร ชินประสาทศักดิ์  
โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.       เสวนา เรื่อง ทิศทางและการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินไทย
 • นายพงษ์ภัฎ เรียงเครือ        กรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
 • นายนิพนธ์ บุญญามณี         กรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน/นายก อบจ.สงขลา
 • นายสุเทพ ณัฐกานต์กนก     กรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
 • นายนพดล สันติภากรณ์       กรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
ดําเนินรายการโดย  ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคําชัย  
รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.       เสวนาเรื่อง บทเรียนการกู้ชีพกู้ภัยในปฎิบัติการค้นหาผู้สูญหายในบริเวณถ้ำหลวง ณ วนอุทยานขุนน้ํานางนอน จังหวัดเชียงราย
 • นายเลอพงษ์ สวนสังข์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
 • นายชูเกียรติ เหลืองโสภาพรรณ นายกสมาคมศิริกรณ์บรรเทาสาธารณภัย
 • นายพงศกร สวามิภักดิ์ สมาคมกู้ภัยอัมรินทร์ใต้ ตอบโต้ภัยพิบัติเชียงราย
 • นายสังวุฒิ คํามงคล มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) แม่สาย
 • นายโทนทอง สุขแก่น ประธานมูลนิธิสยามนนทบุรี
ดําเนินรายการโดย นายวันจักร จันทร์สว่าง มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์
 
๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.      เสวนาเรื่อง บทเรียนการกู้ชีพกู้ภัยในปฎิบัติการช่วยเหลืออุทกภัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 • นายชัยสิทธิ์ ภูผารัตน์ มูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ นครราชสีมา
 • นายเก่งกาจ บ้งกาวงศ์ นายกสมาคมเมตตาธรรมทิพยสถาน “เต็กก่า” จีโหงวเกาะ
 • นายประจิตร สุขวัฒนะ ประธานมูลนิธิสว่างมงคล
 • ผู้แทนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
 • ผู้แทนร่วมกตัญญู
 • ผู้แทนมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • ผู้แทนหน่วยกู้ภัยกาแดง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • หน่วยกู้ภัยนครหลวงเวียงจันทร์
ดําเนินรายการโดย นางสาวฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ช่อง ๓
 
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.       การบรรยายเรื่องการต่ออายุบัตรผู้ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
โดย ผู้แทนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
 
๑๕.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.       นิทรรศการ “รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจเป็นหนึ่งเดียว” ครั้งที่ ๓ 
 • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 • กรมป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย 
 • บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
 • ชมรมกู้ชีพกู้ภัยอิสานเหนือแห่งประเทศไทย
 
๑๗.๓๐ – ๒๑.๐๐ น.       สรุปผลการประชุม
พิธีมอบธงที่ระลึก “รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจเป็นหนึ่งเดียว” ครั้งที่ ๓
งานเลี้ยงรับรอง  รับชมการแสดงของเครือข่ายดาราอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย 
 
หมายเหตุ :
๑. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. และ ๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น.
๒. ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม งดการใช้เสียงสัญญาณไซเรน 
๓. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ห้ามนําสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในงานโดยเด็ดขาด   
๔. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000503
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000006