ศูนย์ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม
ตรวจสอบรายชื่อเข้าสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

การสอบภาคทฤษฎี (MCQ) วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 15.30 น.

ลงทะเบียน   เวลา 12.00 - 12.45 น.

 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ชั้น 7 อาคารเรียนรวม )  >>ตรวจสอบรายชื่อ<<

 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( ชั้น 2 ห้อง Med 206 อาคารแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์ ) >ตรวจสอบรายชื่อ<

 

การสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 15.30 น.

ลงทะเบียน       รอบเช้าลงทะเบียน เวลา 07.00 - 08.00 น.

                       รอบบ่ายลงทะเบียน เวลา 11.00 - 12.00 น.

 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะทางคลินิก (skill lab) อาคารเรียนรวม )

รอบเช้า                    รอบบ่าย

 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( ชั้น 6 ห้อง Med 206 อาคารแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์ )

รอบเช้า                    รอบบ่าย

 

       >>> ระเบียบการสอบภาคทฤษฎี            

       >>> ระเบียนการสอบภาคปฏิบัติ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ศูนย์การศึกษาฝึกอบรมและการให้ประกาศนียบัตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน

 
แหล่งข่าว : สำนักรับรองและกำกับมาตรฐาน
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000079
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000001