ศูนย์ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม
ประชาสัมพันธ์แจ้ง แนวทางการต่ออายุประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ สำหรับผู้ที่ประกาศนียบัตรหมดอายุภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 
 ประชาสัมพันธ์แจ้ง
 
แนวทางการต่ออายุประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ 
สำหรับผู้ที่ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
 
 
    ตามประกาศ อศป. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข เกณฑ์และวิธีการต่ออายุประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ๘(๘) ผู้มีสิทธิต่ออายุประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหรือการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงจากองค์กรที่ อศป. หรือวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เห็นชอบโดยได้รับประกาศนียบัตรที่องค์กรนั้นออกให้และมีอายุไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ได้รับ  และข้อ ๘(๙) ก ผู้มีสิทธิต่ออายุประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ต้องมีผลการปฏิบัติการฉุกเฉินตามอำนาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และข้อจำกัดในการปฏิบัติการแพทย์ตามคำสั่งการแพทย์หรือการอำนวยการตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดจำนวนไม่น้อยกว่าสี่สิบครั้ง (คลิก 
   
   อศป. มีมติในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑เกี่ยวกับการต่ออายุประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้
 
๑. แนวทางปฏิบัติในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเพื่อการต่ออายุประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์(คลิก)
๒. แนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อการต่ออายุประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (คลิก)
 
   สพฉ. จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้ง เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการยื่นขอต่ออายุประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ต่อไป และขอให้ทำการยื่นเอกสารขอต่ออายุประกาศนียบัตร ตามห้วงเวลาที่กำหนด
โปรดศึกษา หลักเกณฑ์ เงื่อนไข เกณฑ์และวิธีการต่ออายุประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์เพิ่มเติม (คลิก
 
    ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ
 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000001351
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000016