ศูนย์ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม
แนวทางการดำเนินการในการยื่นขอต่ออายุประกาศนียบัตร

 

- การยื่นขอต่ออายุใบประกาศนียบัตร >>>(CLICK)

***************************************************

- สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (การต่ออายุบัตรฯ) >>>(CLICK)

***************************************************

- สำหรับผู้ปฏิบัติการ การขอต่ออายุ พฉพ. และ อฉพ. >>>(CLICK)

***************************************************

- สำหรับศูนย์เอราวัณ เฉพาะพื้นที่ กทม. (การต่ออายุบัตรฯ) >>>(CLICK)

***************************************************

- สำหรับผู้ปฏิบัติการ เฉพาะพื้นที่ กทม. (การต่ออายุบัตรฯ) >>>(CLICK)

***************************************************

- การนำผลการปฏิบัติการฉุกเฉินมาประกอบการยื่นขอต่ออายุ >>>(CLICK)

 

 

 
แหล่งข่าว : สำนักรับรองและกำกับมาตรฐาน
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000306
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000004