ศูนย์วิชาการด้านแพทย์ฉุกเฉิน
การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 (12th National EMS Forum 2018 & 2nd ATCEP (7th ACTEP) : ECS 4.0)

12th National EMS  Forum 2018 & 2nd Annual Thai Emergency Physician (7th ACTEP) : ECS 4.0

การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี (National EMS Forum)

 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการประจำทุกปี ต่อเนื่องมาโดยตลอด สำหรับปี 2561 จะเป็นครั้งที่ 12 โดยได้ดำเนินการสนับสนุนวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (วฉท.) เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมประจำปีนี้ ชื่อการประชุมคือ 12th National EMS  Forum 2018 & 2nd Annual Thai Emergency Physician (7th ACTEP) ภายใต้หัวข้อ  Emergency Care System 4.0 (ECS 4.0) 11 – 13  มีนาคม  2561ลงทะเบียน


ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมประชุมวิชาการ EMS forum 2018 ครั้งที่ 12 และได้ประกาศรายชื่อไปเรียบร้อยแล้ว สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพิ่มโอกาสทางวิชาการโดยขยายเวลาเปิดรับผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ12th National EMS Forum 2018 & 2nd ATCEP  (7th ACTEP) วันที่ 11-13 มี.ค. 61 ECS 4.0 รอบพิเศษ รับจำนวนจำกัด วันนี้ - 8 มีนาคม 2561 
 
สมัครคลิ๊กที่นี่>>>>> http://register.niems.go.th/niems_registration/RegisterStep1.aspx     (โดยเลือกหัวข้อการประชุมวิชาการระดับชาติ12th National EMS Forum 2018 & 2nd ATCEP  (7th ACTEP) วันที่ 11-13 มี.ค. 61 ECS 4.0 รอบพิเศษ)
 

วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ในการบริการการแพทย์ฉุกเฉินตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงโรงพยาบาล ให้แก่ บุคลากรทางการแทย์ทุกกลุ่ม ได้แก่ อมัจเจกแพทย์ แพทย์ที่ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน พยาบาล นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นเวทีทางวิชาการ นำเสนอผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับผู้ปฏิบัติการ ผู้เกี่ยวข้องในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จากภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ
 • เพื่อเป็นเวทียกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
 • UPDATE KNOWLEDGE

 

ระยะเวลาจัดประชุม

 • ระหว่างวันที่ 11 -13 มีนาคม 2561

 

สถานที่จัดประชุมวิชาการ

 • ณ ศูนย์ประชุมวายุภักด์   ถนนแจ้งวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร

 

กำหนดการประชุมวิชาการ

 • กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการ  

 

อัตราค่าลงทะเบียน

 • อมัจเจกแพทย์ แพทย์ที่ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและแพทย์ทั่วไป
  • ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท จำนวนที่รับได้ทั้งสิ้น 500 คน
 • พยาบาล  ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท จำนวนที่รับได้ทั้งสิ้น 500 คน
 • นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท จำนวนที่รับได้ทั้งสิ้น 300 คน
 • เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉินและอื่น ๆ ที่สนใจ   ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท จำนวนที่รับได้ทั้งสิ้น 300 คน

หมายเหตุ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จะสนับสนุนค่าลงทะเบียนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และที่เกี่ยวข้อง ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ขาดแคลน  เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขประกาศ หรือ ผู้ปฏิบัติการที่ไม่มีรายได้  โดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด โดยสนับสนุนเป็นค่าลงทะเบียนเท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ผู้เข้าประชุม เบิกจากต้นสังกัด

 • สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนได้ที่ ศูนย์  EMPAC สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  ตาม Linkตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (WEB site สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ)
 • จะประกาศผลผู้ที่ได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ลงทะเบียนและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   >>>ศูนย์วิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน EMPAC <<<

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000338
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000030