แผนปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายสำนัก/กลุ่ม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

Download : 3
Preview
Download
วันที่ประกาศ
27 มิ.ย. 2562 9:55:19
วันที่แก้ไข
27 มิ.ย. 2562 9:57:03

แนวปฏิบัติในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานและการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

Download : 1
Preview
Download
วันที่ประกาศ
27 มิ.ย. 2562 9:52:17
วันที่แก้ไข
27 มิ.ย. 2562 11:36:28
แผนการดำเนินงานและแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
Download : 5
Preview
Download
วันที่ประกาศ
25 มิ.ย. 2562 13:28:10
วันที่แก้ไข
25 มิ.ย. 2562 13:28:36

แผนกลยุทธ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

Download : 1
Preview
Download
วันที่ประกาศ
25 มิ.ย. 2562 13:25:21
วันที่แก้ไข
27 มิ.ย. 2562 9:48:58

แผนปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปี 2561

Download : 52
Preview
Download
วันที่ประกาศ
15 ม.ค. 2562 14:12:30
วันที่แก้ไข
18 ก.พ. 2562 9:52:23
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000490
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000008