บริหารทรัพยากรมนุษย์
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้าง ขอบเขตอำนาจหน้าที่องค์การ และกรอบอัตราผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561

Download : 7
Preview
Download
วันที่ประกาศ
27 มิ.ย. 2562 18:37:05
วันที่แก้ไข
27 มิ.ย. 2562 18:37:18

รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 รอบ 9 เดือน

Download : 5
Preview
Download
วันที่ประกาศ
27 มิ.ย. 2562 18:33:43
วันที่แก้ไข
27 มิ.ย. 2562 18:33:59

รายงานผลการประชุมผลการดำเนินงาน

Download : 4
Preview
Download
วันที่ประกาศ
27 มิ.ย. 2562 18:32:14
วันที่แก้ไข
27 มิ.ย. 2562 18:32:26

แผนยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

และแผนปฏิบัติการพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคล ปี ๒๕๖๒

Download : 6
Preview
Download
วันที่ประกาศ
27 มิ.ย. 2562 18:30:46
วันที่แก้ไข
27 มิ.ย. 2562 18:31:17
รายงานผลดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคลปี ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑
 
Download : 5
Preview
Download
วันที่ประกาศ
27 มิ.ย. 2562 18:29:50
วันที่แก้ไข
27 มิ.ย. 2562 18:30:05

คำสั่ง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Download : 5
Preview
Download
วันที่ประกาศ
27 มิ.ย. 2562 18:11:41
วันที่แก้ไข
27 มิ.ย. 2562 18:27:56

รายนามผู้บริหารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

Download : 5
Preview
Download
วันที่ประกาศ
27 มิ.ย. 2562 18:09:44
วันที่แก้ไข
27 มิ.ย. 2562 18:10:19

แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.2561 - 2565

Download : 15
Preview
Download
วันที่ประกาศ
25 มิ.ย. 2562 9:48:49
วันที่แก้ไข
25 มิ.ย. 2562 9:49:09

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. 2562

Download : 5
Preview
Download
วันที่ประกาศ
25 มิ.ย. 2562 9:46:49
วันที่แก้ไข
25 มิ.ย. 2562 9:46:59

ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. 2561

Download : 17
Preview
Download
วันที่ประกาศ
25 มิ.ย. 2562 9:43:19
วันที่แก้ไข
25 มิ.ย. 2562 9:43:31
12
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000117
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000006