Prevention
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา

การพัฒนารูปแบบการสอนด้านการแพทย์ฉุกเฉินในรายวิชาสุขศึกษา สำหรับนักศึกษาบนพื้นที่สูง

Download : 100
Preview
Download
วันที่ประกาศ
20 ก.ย. 2560 9:11:12
วันที่แก้ไข
14 พ.ย. 2560 13:02:03

ความรู้เรื่องความเสี่ยงและอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง : กรณีศึกษา โรงงานทอผ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม

Download : 356
Preview
Download
วันที่ประกาศ
29 พ.ย. 2559 15:38:50
วันที่แก้ไข
9 พ.ย. 2560 13:32:50

ตําบลบ้านดงเข้มแข็งในการเฝ้าระวังภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โดย การมีส่วนร่วมของชุมชน

Download : 258
Preview
Download
วันที่ประกาศ
29 พ.ย. 2559 15:25:35
วันที่แก้ไข
9 พ.ย. 2560 13:33:51

การพัฒนาอาสาฉุกเฉินชุมชนประจําครัวเรือน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าพระ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Download : 219
Preview
Download
วันที่ประกาศ
29 พ.ย. 2559 15:17:55
วันที่แก้ไข
9 พ.ย. 2560 13:37:46

การประเมินผลการพัฒนาศักยภาพอาสาฉุกเฉินชุมชนกลุ่ม อสม. ในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (AMI) อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

Download : 238
Preview
Download
วันที่ประกาศ
29 พ.ย. 2559 15:12:31
วันที่แก้ไข
9 พ.ย. 2560 13:39:43

รายงานการพัฒนาสื่อ Social Media การป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น

Download : 113
Preview
Download
วันที่ประกาศ
29 พ.ย. 2559 10:44:23
วันที่แก้ไข
9 พ.ย. 2560 13:43:02
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000734
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000006