Interfacility
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา

การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้รับยา Streptokinase ขณะส่งต่อโรงพยาบาลเครือข่ายจังหวัดหนองคาย

Download : 104
Preview
Download
วันที่ประกาศ
29 พ.ย. 2559 14:53:54
วันที่แก้ไข
9 พ.ย. 2560 13:42:21

การศึกษาและพัฒนาระบบรับส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิและสูงกว่าของสถานพยาบาลในประเทศไทย โดย ดวงพร สายอร่าม และคณะ ผลงานวิจัยโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการเจ็บป่วย และเหตุผลที่ต้องส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อที่สถานพยาบาลของกรมการแพพทย์ การดูแลผู้ป่วยก่อนส่งต่อ ขณะส่งต่อ รวมถึงการประสานงานก่อนการส่งตัวผู้ป่วย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบส่งต่อของผู้ป่วยที่เป็นระบบ ทั้งด้านบริหาร บริการ วิชาการและเทคโนโลยสารสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว และลดการส่งต่อที่ไม่จำเป็น อันจะนำไปสู่การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งภาครัฐและประชาชน

Download : 418
Preview
Download
วันที่ประกาศ
8 ธ.ค. 2554 11:13:01
วันที่แก้ไข
9 พ.ย. 2560 14:50:32
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000467
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000004