การจัดการเรื่องทุจริต
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา

ระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2562

Download : 6
Preview
Download
วันที่ประกาศ
27 มิ.ย. 2562 10:12:35
วันที่แก้ไข
27 มิ.ย. 2562 10:13:51

ระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วย กฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

Download : 4
Preview
Download
วันที่ประกาศ
27 มิ.ย. 2562 10:04:29
วันที่แก้ไข
27 มิ.ย. 2562 10:04:49

คำสั่ง สพฉ. ที่ 39/62 มอบหมายให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

Download : 32
Preview
Download
วันที่ประกาศ
27 มิ.ย. 2562 9:47:41
วันที่แก้ไข
27 มิ.ย. 2562 9:59:29

คำสั่ง กพฉ 2-2561 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการภายใต้ กพฉ ฉบับที่ 3 (อนุตรวจสอบ)

Download : 6
Preview
Download
วันที่ประกาศ
27 มิ.ย. 2562 9:44:55
วันที่แก้ไข
27 มิ.ย. 2562 9:59:05

แบบแสดงข้อมูลความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สำหรับผู้ปฎิบัติงาน สพฉ.

Download : 6
Preview
Download
วันที่ประกาศ
27 มิ.ย. 2562 9:43:35
วันที่แก้ไข
27 มิ.ย. 2562 9:58:21

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Download : 16
Preview
Download
วันที่ประกาศ
27 มิ.ย. 2562 9:40:17
วันที่แก้ไข
27 มิ.ย. 2562 9:58:00

ประกาศ สพฉ เรื่องการต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและการประพฤติมิชอบ

Download : 6
Preview
Download
วันที่ประกาศ
27 มิ.ย. 2562 10:01:53
วันที่แก้ไข
27 มิ.ย. 2562 10:02:23
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000063
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000004