คณะอนุกรรมการกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน
คณะอนุกรรมการกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน

คณะอนุกรรมการกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน

๑. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒. นายสุพจน์  ฤชุพันธ์       

๓. นายพงษ์ภัฎ  เรียงเครือ   

๔. นางกอร์ปกุล  วินิจนัยภาค

๕. นายประสาน  หวังรัตนปราณี

๖. ศาตราจารย์ศุภลักษณ์  พินิจภูวดล  

๗. พันเอก สุรจิต  สุนทรธรรม           

๘. เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

๙. รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 หรือผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

    ที่ได้รับมอบหมาย

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

เลขานุการ

 

 

 

 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000420
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000005