คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่ายและการสื่อสารสาธารณะ
คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่ายและการสื่อสารสาธารณะ

คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่ายและการสื่อสารสาธารณะ

๑. นายนิพนธ์  บุญญามณี   

๒. ผู้แทนวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

๓. นายทรงยศ  เทียนทอง   

๔. นายนิติศักดิ์  บุญมานนท์ 

๕. นางอำมร  บรรจง         

๖. นายไพฑูรย์  บุญอารักษ์    

๗. นายณรงค์  ธาดาเดช                           

๘. เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

๙. รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

หรือผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

    ที่ได้รับมอบหมาย

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

เลขานุการ

 

 

   

 

 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000381
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000003