คณะอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินตามนโยบายรัฐบาล “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่”
คณะอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินตามนโยบายรัฐบาล “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่”

คณะอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินตามนโยบายรัฐบาล “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต     มีสิทธิทุกที่”

๑. นายสุรเชษฐ์  สถิตนิรามัย

๒. รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรับผิดชอบงานการคุ้มครองสิทธิ

ผู้ป่วยฉุกเฉินตามนโยบายรัฐบาล “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่”    

๓. เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๔. นายไพโรจน์  เครือกาญจนา         

๕. นายสาโรจน์  ยอดประดิษฐ์          

๖. นายเอื้อชาติ  กาญจนพิทักษ์

๗. น.อ.(พิเศษ) ไพศาล  จันทรพิทักษ์   

๘. เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

๙. รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

หรือผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

    ที่ได้รับมอบหมาย

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

 

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

เลขานุการ

 

 

 

 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000411
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000002