คณะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและสารสนเทศ
คณะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและสารสนเทศ

คณะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและสารสนเทศ

๑. พันเอก สุรจิต  สุนทรธรรม                       

๒. นายณรงค์ ธาดาเดช                   

๓. นายทรงยศ  เทียนทอง               

๔. นายพงษ์ภัฎ  เรียงเครือ               

๕. รองศาสตราจารย์ศิริอร สินธุ         

๖. นายนิติศักดิ์  บุญมานนท์ 

๗. นายธีรพล  โตพันธานนท์ 

๘. เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

๙. รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

หรือผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ที่ได้รับมอบหมาย

 ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

เลขานุการ

 

 

 

 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000458
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000005