คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

 

๑. นายมนัส  แจ่มเวหา         

๒. ปลัดกระทรวงการคลัง    

๓. นายเอื้อชาติ  กาญจนพิทักษ์         

๔. น.อ.(พิเศษ) ไพศาล  จันทรพิทักษ์   

๕. นางสุรีพร ศิริขันตยกุล    

๖. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

    สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรมการ

เลขานุการ

 

 

 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000517
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000006