คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การแพทย์ฉุกเฉิน
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การแพทย์ฉุกเฉิน

คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การแพทย์ฉุกเฉิน

 

๑. นายสุรเชษฐ์  สถิตนิรมัย

ประธานอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินตามนโยบายรัฐบาล

“เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่”

ประธานอนุกรรมการ

 

 

 

๒. นายมนัส  แจ่มเวหา 

ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

อนุกรรมการ

 

๓. รศ.ศิรอร  สินธุ 

ประธานอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริหารงานบุคคล

อนุกรรมการ

 

๔. เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน

อนุกรรมการ

 

๕. พันเอกสุรจิต  สุนทรธรรม 

ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและสารสนเทศ

อนุกรรมการ

 

๖. นายนิพนธ์  บุญญามณี 

ประธานอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนมีร่วม

ของภาคีเครือข่ายและสื่อสารสาธารณะ

อนุกรรมการ

 

 

๗. นายพงษ์ภัฎ  เรียงเครือ 

ประธานอนุกรรมการกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน

อนุกรรมการ

 

๘. ประธานอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษา

และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและการให้ประกาศนียบัตร

หรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม

อนุกรรมการ

 

 

๙. เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   อนุกรรมการและเลขานุการ

 

 

 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000447
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000003