คณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาฯ
คณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาฯ

ณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ

และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม (อศป.)

๑. นายวิทยา  ชาติบัญชาชัย

๒. นายสุรเชษฐ์  สถิตนิรามัย

๓. พ.อ.สุรจิต  สุนทรธรรม

๔. นายเอื้อชาติ  กาญจนพิทักษ์

๕. รศ.ศิริอร  สินธุ

๖. นายทรงยศ  เทียนทอง

๗. นายนิติศักดิ์  บุญมานนท์

๘. รศ.ยุวเรศมคฐ์  สิทธิชาญบัญชา

๙. นางสาวอุบล  ยี่เฮง

๑๐. พ.ท.(หญิง) พัชราภรณ์  อุ่นเตจ๊ะ

๑๑. รศ.นันทนา  ศิริทรัพย์

๑๒. ผศ.ประสิทธิ์  วุฒิสุทธิเมธาวี

๑๓. นางสาวประภาพร  สุวรัตนชัย

๑๔. เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ประธานอนุกรรมการ (ลาออก)

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

 

 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000445
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000004