โครงการจิตอาสาไทย เทิดไท้องค์ราชัน
โครงการจิตอาสาไทย เทิดไท้องค์ราชัน

 

โครงการจิตอาสาไทย เทิดไท้องค์ราชัน

หลักการและเหตุผล

             การปฏิบัติงานของจิตอาสาในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จิตอาสากู้ชีพ และจิตอาสาทั่วไปนับเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งเพราะเป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่มีอาการป่วยกะทันหัน ซึ่งเป็นภยันอันตรายต่อการดำรงชีวิต จำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อปกป้องการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการป่วยนั้น ให้เป็นไปตามเจตตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551

          มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม กิจกรรมในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การศึกษา วิจัย  สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอดทั้งเป็นองค์กรประสานความร่วมมือกับองค์กรอื่น ในการสนับสนุนกิจการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในการได้จัดทำ“โครงการจิตอาสาไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคคล นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และจิตอาสา ร่วมกันทำความดีด้วยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบอาการเจ็บป่วยกะทันหันซึ่งเป็นภยันตรายต่อการดำรงชีวิตจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการป่วยนั้น นับเป็นการจุดประกายให้ผู้คนในสังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของการทำความดีและชี้ให้เห็นว่าการทำความดีเป็นสิ่งทีน่ายกย่อง สรรเสริญ ซึ่งจะนำไปสู่การยึดถือเป็นแบบอย่างของการทำความดี กระตุ้นให้เกิดความคิดดี ทำดี และสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป โดยพิจรณาคัดเลือกผู้กระทำความดีให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ รับโล่แห่งเกียรติยศ จากมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

  2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคคล นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และจิตอาสา ร่วมกันกระทำความดีด้านการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน

  3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้กระทำความดีให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม

  4. นำเสนอเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ เป็นตัวอย่างของการทำความดี

 

นักเรียน  นักศึกษา เยาวชน ประชาชน จิตอาสา

คุณคือคนดีของพระราชา 

  • กู้ชีพด้วยชีวิต

  • เกียรติยศคนกล้า

  • คนดี EMS

  • คุณคือคนสนับสนุนระบบการแพทย์

เพื่อรับโล่เกียรติยศ เชิดชูเกียรติ จากมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน  รับรายละเอียดได้ที่ www.niems.go.th 

ส่งเอกสารเสนอรายชื่อได้ถึง 31  มกราคม 2562 นี้

 

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

 

 

 

 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000001705
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000003