ศูนย์บริการวิชาการและเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์ EMPAC)
ศูนย์บริการวิชาการและเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์ EMPAC)
 
ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
 
1.  ขอเชิญผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศขั้นสูง Advance Care Air Transport Conference : ACAT Conference  2018  
ลงทะเบียน

 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับ  โรงพยาบาลตำรวจ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ และโรงพยาบาลกรุงเทพ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศขั้นสูง Advance Care Air Transport Conference : ACAT Conference  2018 เพื่อ

เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติการฉุกเฉินด้วยอากาศยาน  ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลตำรวจ   กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

รับสมัคร วันนี้-10 สิงหาคม 2561  
ประกาศรายชื่อ 14 สิงหาคม 2561  
 
คุณสมบัติ ผู้เข้าร่วมการประชุม

 

- เป็นผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร หรือพื้นที่ที่มีความจำเป็นต่อการใช้การส่งต่อผู้ป่วยด้วยอากาศยาน หรือ

- เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศเบื้องต้น ( Basic Aeromedical Evacuation ) หรือ

- เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Advance Care Air Transport : ACAT อย่างใดอย่างหนึ่ง

***(สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จำนวน 5,000 บาท ให้กับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน รับจำนวนจำกัด  100 คน)***ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป


2. การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี (12th National EMS  Forum 2018 & 2nd ATCEP (7th ACTEP) : ECS 4.0)

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการประจำทุกปี ต่อเนื่องมาโดยตลอด สำหรับปี 2561  จะเป็นครั้งที่ 12 โดยได้ดำเนินการสนับสนุนวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (วฉท.) เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมประจำปีนี้ ชื่อการประชุมคือ 12th National EMS  Forum 2018 & 2nd Annual Thai Emergency Physician (7th ACTEP) ภายใต้หัวข้อ  Emergency Care System 4.0 (ECS 4.0) 11 – 13  มีนาคม  2561  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่ 


3. เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ปี 2561 (Aeromedical Evacuation Course 2018)

         ตามที่ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกันจัดให้มีอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ตั้งแต่ ปี 2552 ถึงปัจจุบัน มีผู้สำเร็จการอบรมจำนวน 46 รุ่น จำนวน 1,635 คน เป็นบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินทั้งแพทย์ พยาบาล เวชกิจฉุกเฉินจากโรงพยาบาลสังกัดรัฐและเอกชน พลเรือน ทหารตำรวจและภาคเอกชน ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อร่วมการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน ให้มีความรู้ความสามารถประเมินสภาพผู้ป่วยเบื้องต้น ตรวจร่างกายผู้บาดเจ็บ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยขั้นพื้นฐานขณะลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยาน ด้วยประสบการณ์การฝึกในสถานการณ์จำลองเสมือนจริงรองรับการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน เพื่อให้สอดคล้องตามบันทึกความตกลงเรื่องการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน ระหว่างกระทรวงกะลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บริษัท กานต์นิธิเอวิเอชั่น จำกัด นั้น

         สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เห็นถึงความจำเป็นและความต้องการของบุคลากรที่มีความต้องการพัฒนาองค์ความรู้ อีกเป็นจำนวนมาก จึงจัดให้มีการอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ปี 2561 จำนวน 6 รุ่น ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 จึงขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ >>>รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่<<<      

กำหนดการอบรม ปี 2561

  • เปิดรับสมัคร 8 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2561
  • ประกาศผล 9 มีนาคม 2561
  • จ่ายเงิน 1 - 31 มีนาคม 2561    
  • จำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 36 คน ดังนี้
                   รุ่นที่ 47 (1/2561) วันที่ 18 – 22 มิ.ย. 2561           สำหรับแพทย์และพยาบาล
                   รุ่นที่ 48 (2/2561) วันที่ 16 – 20 ก.ค. 2561           สำหรับแพทย์และพยาบาล 
                   รุ่นที่ 49 (3/2561) วันที่  6 – 10 ส.ค. 2561            สำหรบแพทย์และพยาบาล 
                   รุ่นที่ 50 (4/2561) วันที่  3  –  7 ก.ย. 2561            สำหรับแพทย์และพยาบาล 
                   รุ่นที่ 51 (5/2561) วันที่ 24 – 28 ก.ย. 2561            สำหรับเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT-I)
                   รุ่นที่ 52 (6/2561) วันที่ 29 ต.ค. - 2 พ.ย. 2561       สำหรับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT-B)

 

มีข้อสงสัยเรื่องหลักสูตรกรุณาติดต่อ
มีปัญหาต้องการปรึกษาเรื่องอื่นๆ กับผู้บริหารหลักสูตร กรุณาติดต่อที่ bame@niems.go.th,   empac@niems.go,th
ติดต่อคุณ คุณภัทธิชา บุญยเนตร (ซัน) โทร 080-974-3387  id line : suntticha ในวันและเวลาราชการ
 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000001117
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000067