เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

แบบสำรวจความคิดเห็น ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ สพฉ.

เพศ

กรุณาเลือกคำตอบ
ชาย
หญิง

อายุ

กรุณาเลือกคำตอบ
1-20 ปี
21-40 ปี
41-60 ปี
61-80 ปี
81-100 ปี

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

กรุณาเลือกคำตอบ
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

แอพ EMS 1669

บอกความรู้สึกในการใช้แอพของคุณ

กรุณาเลือกคำตอบ
ชอบมาก
ชอบ
ปกติ
ไม่ชอบ

จุดติดตั้งเครื่อง AED

เพื่อความครอบคลุมในการดูแลประชาชน และเสมือนมีคนดูแล(เฝ้า)เครื่องตลอดเวลา เราควรติดตั้งเครื่อง AED ไว้หน้า 7-11 ทุกสาขา ท่านเห็นด้วยหรือไม่

กรุณาเลือกคำตอบ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ไม่ออกความเห็น
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 5555