เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ผลการสำรวจ แบบสำรวจความคิดเห็น ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ สพฉ.

เพศ

ผลลัพธ์
39
ชาย
1106
หญิง

อายุ

ผลลัพธ์
7
1-20 ปี
4
61-80 ปี
388
81-100 ปี
34
41-60 ปี
23
21-40 ปี

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ผลลัพธ์
37
พอใจมาก
30
พอใจมากที่สุด
16
พอใจน้อย
1223
พอใจน้อยที่สุด

แอพ EMS 1669

บอกความรู้สึกในการใช้แอพของคุณ

ผลลัพธ์
43
ชอบ
26
ชอบมาก
20
ปกติ
1077
ไม่ชอบ

จุดติดตั้งเครื่อง AED

เพื่อความครอบคลุมในการดูแลประชาชน และเสมือนมีคนดูแล(เฝ้า)เครื่องตลอดเวลา เราควรติดตั้งเครื่อง AED ไว้หน้า 7-11 ทุกสาขา ท่านเห็นด้วยหรือไม่

ผลลัพธ์
92
เห็นด้วย
8
ถูกใจ
782
ไม่ออกความเห็น
6
ไม่เห็นด้วย
43
ชอบ
386
ไม่ชอบ
37
พอใจมาก
30
พอใจมากที่สุด
3
เฉยๆ
26
ชอบมาก
21
ชอบ
20
ปกติ
16
พอใจน้อย
1223
พอใจน้อยที่สุด
1077
ไม่ชอบ
1
ไม่ถูกใจ
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 5080