เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

การรับรู้และความคาดหวังต่อการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยและญาติ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โดย สุพรรณวีด ภิญโญ, ธัญดา แย้มโรจน์, กันยารัตน์ เกิดแก้ว, กลอยใจ ศรีสาคร โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

การรับรู้และความคาดหวังต่อการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยและญาติ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

โดย สุพรรณวีด  ภิญโญ, ธัญดา  แย้มโรจน์, กันยารัตน์  เกิดแก้ว, กลอยใจ ศรีสาคร  โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ ความคาดหวัง และเปรียบเทียบการรับรู้และความคาดหวังของผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเพชรบุรี  โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยและญาติ จำนวน 800 คน ที่มารับบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  ด้วยการใช้แบบสอบถาม  พบว่า การรับรู้การบริการการแพทย์ฉุกเฉินของกลุ่มตัวอย่างน้อยกว่าร้อยละ 60  ร้อยละ 59 มีความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง ญาติมีการรับรู้และความคาดหวังดีกว่าผู้ป่วย ...

สร้างเมื่อ : 2019-04-07 17:54:12
ผู้ชม : 1248
Download : 24
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1248