เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์

คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์

๑. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ที่ ๔ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ จังหวัดหนองบัวลำภู

๒. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ที่ ๕ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ จังหวัดนครราชสีมา

๓. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ที่ ๖ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ จังหวัดตรัง

๔. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ที่ ๗ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ที่ ๘ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่

๖. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ที่ ๙ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ จังหวัดชัยนาท

๗. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ที่ ๑๐ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ จังหวัดยะลา

๘. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ที่ ๑๑ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ จังหวัดระนอง

๙. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ที่ ๑๒ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๐. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ที่ ๑๓ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ จังหวัดปัตตานี

๑๒. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ที่ ๑๔ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ จังหวัดหนองคาย

๑๓. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ที่ ๑๕ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

๑๔.  คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑๕. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๑๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดสมุทรสาคร

๑๖. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๑๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดนครสวรรค์

๑๗. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๑๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดอ่างทอง

๑๘. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๒๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดนครนายก

๑๙. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๒๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดเลย

๒๐. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๒๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดอำนาจเจริญ

๒๑. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๒๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดพังงา

๒๒. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๒๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดตาก

๒๓. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๒๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒๔. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๒๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดขอนแก่น

๒๕. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๒๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดปราจีนบุรี

๒๖. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๒๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดลำปาง

๒๗. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๒๙/๒๕๖๕ เรื่อง  แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดอุทัยธานี

๒๘. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๓๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดนครปฐม

๒๙. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๓๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดพัทลุง

๓๐. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๓๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดสตูล

๓๑  คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๓๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดกาญจนบุรี

๓๒. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๓๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดกระบี่

๓๓. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๓๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดพะเยา

๓๔. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๓๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดสุรินทร์

๓๕. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๓๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดกำแพงเพชร

๓๖. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๓๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดอุบลราชธานี

๓๗. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๓๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดลำพูน

สร้างเมื่อ : 2022-06-16 14:54:30
ผู้ชม : 854
Download : 0
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 8 ทั้งหมด 854