เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์

คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์

๑. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ที่ ๔ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ จังหวัดหนองบัวลำภู

๒. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ที่ ๕ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ จังหวัดนครราชสีมา

๓. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ที่ ๖ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ จังหวัดตรัง

๔. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ที่ ๗ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ที่ ๘ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่

๖. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ที่ ๙ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ จังหวัดชัยนาท

๗. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ที่ ๑๐ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ จังหวัดยะลา

๘. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ที่ ๑๑ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ จังหวัดระนอง

๙. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ที่ ๑๒ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๐. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ที่ ๑๓ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ จังหวัดปัตตานี

๑๑. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ที่ ๑๔ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ จังหวัดหนองคาย

๑๒. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ที่ ๑๕ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

๑๓.  คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑๔. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๑๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดสมุทรสาคร

๑๕. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๑๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดนครสวรรค์

๑๖. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๑๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดอ่างทอง

๑๗. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๒๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดนครนายก

๑๘. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๒๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดเลย

๑๙. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๒๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดอำนาจเจริญ

๒๐. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๒๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดพังงา

๒๑. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๒๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดตาก

๒๒. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๒๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒๓. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๒๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดขอนแก่น

๒๔. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๒๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดปราจีนบุรี

๒๕. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๒๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดลำปาง

๒๖. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๒๙/๒๕๖๕ เรื่อง  แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดอุทัยธานี

๒๗. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๓๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดนครปฐม

๒๘. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๓๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดพัทลุง

๒๙. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๓๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดสตูล

๓๐.  คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๓๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดกาญจนบุรี

๓๑. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๓๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดกระบี่

๓๒. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๓๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดพะเยา

๓๓. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๓๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดสุรินทร์

๓๔. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๓๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดกำแพงเพชร

๓๕. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๓๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดอุบลราชธานี

๓๖. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๓๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดลำพูน

๓๗. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๔๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดอุตรดิตถ์

๓๘. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๔๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดสมุทรสงคราม

๓๙. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๔๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔๐. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๔๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดมุกดาหาร

๔๑. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๔๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดภูเก็ต

๔๒. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๔๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดสมุทรปราการ

๔๓. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๔๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดลพบุรี

๔๔. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๔๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดสุพรรณบุรี

๔๕. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๔๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดเชียงราย

๔๖. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๔๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดเพชรบูรณ์

๔๗. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๕๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดปทุมธานี

๔๘. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๕๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดสงขลา

๔๙. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๕๒/๒๕๖๕ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๕๐. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๕๓/๒๕๖๕ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดนครนายก

๕๑. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๕๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดชัยภูมิ

๕๒. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๕๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดกาฬสินธุ์

๕๓. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๕๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดพิษณุโลก

๕๔. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๕๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดแพร่

๕๙. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๕๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดบึงกาฬ

๖๐. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๕๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดชุมพร

๖๑. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๖๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดน่าน

๖๒. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๖๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดอุดรธานี

๖๓. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๖๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดสระบุรี

๖๔. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๖๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดนนทบุรี

๖๕. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๖๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดนราธิวาส

      ๖๕.๑ แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้อนุมัติ ฯ จังหวัดนราธิวาส

       คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๒/๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดนราธิวาส

๖๖. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๖๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดเพชรบุรี

๖๗. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๖๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดพิจิตร

๖๘. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๖๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดราชบุรี

๖๙. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๖๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดสกลนคร

      ๖๙.๑ แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้อนุมัติ ฯ จังหวัดสกลนคร

       คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๒/๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดสกลนคร

๗๐. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๖๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดสิงห์บุรี

๗๑. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๗๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดสุโขทัย

๗๒. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๗๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดเชียงใหม่

๗๓. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๗๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดร้อยเอ็ด

๗๔. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๗๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดมหาสารคราม

๗๕. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๗๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดนครพนม

๗๖. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๗๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดบุรีรัมย์

๗๗. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๗๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดยโสธร

๗๘. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๗๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดศรีสะเกษ

๗๙. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๗๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดฉะเชิงเทรา

๘๐. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๗๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดสระแก้ว

๘๑. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๘๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดชลบุรี

๘๒. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๘๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดระยอง

๘๓. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๘๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดจันทบุรี

๘๔. คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ที่ ๘๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการ จังหวัดตราด

 

 

สร้างเมื่อ : 2022-06-16 14:54:30
ผู้ชม : 3567
Download : 0
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 3 ทั้งหมด 3567