เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ

เรื่อง
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้ชม
29
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-04-05 16:14:24
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้ชม
21
สร้างเมื่อ
2024-03-21 11:35:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-03-21 16:36:34
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการขึ้นทะเบียนหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้ชม
441
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-01-20 09:31:37
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเรื่อง หลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (Emergency First Aid and Basic Life Support Training Course) และค่าดำเนินการลงทะเบียนฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้ชม
254
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-01-15 12:33:34
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยปฏิบัติการแพทย์ในเขตสุขภาพที่ ๑๓ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา ตามข้อ ๙ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผู้ชม
222
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-12-11 11:23:43
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยปฏิบัติการแพทย์ในเขตสุขภาพที่ ๖ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา ตามข้อ ๙ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผู้ชม
154
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-12-11 11:21:36
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยปฏิบัติการแพทย์ในเขตสุขภาพที่ ๕ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา ตามข้อ ๙ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผู้ชม
130
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-12-11 11:20:17
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยปฏิบัติการแพทย์ในเขตสุขภาพที่ ๔ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา ตามข้อ ๙ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผู้ชม
121
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-12-11 11:18:40
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง การจัดสรรและการบริหารเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน
ผู้ชม
175
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-27 11:33:23
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประสานและการรายงาน ของหน่วยปฏิบัติการและสถานพยาบาลในการปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมทั้งความพร้อมเกี่ยวกับบุคลากร พาหนะสถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติการฉุกเฉินและการรับผู้ป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้ชม
289
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-25 10:32:10
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 35 ทั้งหมด 30545