เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ

เรื่อง
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ชม
192
สร้างเมื่อ
2021-01-21 14:15:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-21 14:20:08
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ ที่ออกปฏิบัติการในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ชม
1101
สร้างเมื่อ
2021-01-08 18:31:22
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-08 18:35:05
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่องนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัลในช่วงเทศกาลปีใหม่และในทุกเทศกาลประจำปี 2564
ผู้ชม
132
สร้างเมื่อ
2020-12-30 11:37:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-07 09:35:43
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้ประกาศเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ ที่ออกปฏิบัติการในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ชม
31
สร้างเมื่อ
2020-12-29 15:51:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-12-29 15:54:25
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง แผนแม่บทเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐
ผู้ชม
96
สร้างเมื่อ
2020-10-22 10:28:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-22 10:31:12
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน การจ่ายเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Corporate Online/Corporate Banking) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ชม
55
สร้างเมื่อ
2020-10-20 14:33:21
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-20 14:35:42
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน การจ่ายเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Corporate Online/Corporate Banking) พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้ชม
49
สร้างเมื่อ
2020-10-20 14:32:25
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-20 14:35:11
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินหรือรถพยาบาลที่ต้องปฏิบัติการผ่านพื้นที่ชุมมุม
ผู้ชม
617
สร้างเมื่อ
2020-10-19 18:16:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-19 18:17:25
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้ประกาศเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ ที่ออกปฏิบัติการในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ชม
68
สร้างเมื่อ
2020-10-09 16:48:02
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-09 17:04:25
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หน่วยปฏิบัติการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอำนวยการระดับที่ปรึกษา
ผู้ชม
57
สร้างเมื่อ
2020-10-08 12:23:07
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-08 12:25:42
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 4 ทั้งหมด 5025