เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ

เรื่อง
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
ผู้ชม
37
สร้างเมื่อ
2023-01-09 13:47:30
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-09 13:47:27
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2565
ผู้ชม
17
สร้างเมื่อ
2023-01-09 13:39:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-09 13:40:24
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง การบริหารแผนงานโครงการ และงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้ชม
143
สร้างเมื่อ
2022-11-22 10:59:36
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-22 10:58:52
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ตราสัญลักษณ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕
ผู้ชม
257
สร้างเมื่อ
2022-11-14 17:59:25
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-14 18:01:00
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อครูผู้สอนหลักสูตรการขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล เพิ่มเติม
ผู้ชม
118
สร้างเมื่อ
2022-11-04 12:24:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-04 12:25:16
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง การจัดสรรและการบริหารเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้ชม
276
สร้างเมื่อ
2022-10-10 11:39:28
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-10-10 11:42:21
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อครูผู้สอนหลักสูตรการขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล เพิ่มเติม
ผู้ชม
171
สร้างเมื่อ
2022-10-06 10:27:38
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-10-06 10:25:28
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อครูผู้สอนหลักสูตรการขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล
ผู้ชม
136
สร้างเมื่อ
2022-10-06 10:26:25
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-10-06 10:23:31
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ปฏิบัติการอำนวยการอยู่ก่อนและยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการอำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับ
ผู้ชม
1706
สร้างเมื่อ
2022-09-29 07:48:45
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-10-02 07:49:46
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน และจัดลำดับการ บริบาล กลุ่มอาการที่ ๒๖ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( Coronavirus Disease 2019 ( COVID - 19 ) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้ชม
2167
สร้างเมื่อ
2022-09-30 16:39:56
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-30 16:41:59
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 17724