เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ

เรื่อง
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง การจัดสรรและการบริหารเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน
ผู้ชม
6
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-27 11:33:23
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประสานและการรายงาน ของหน่วยปฏิบัติการและสถานพยาบาลในการปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมทั้งความพร้อมเกี่ยวกับบุคลากร พาหนะสถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติการฉุกเฉินและการรับผู้ป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้ชม
18
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-25 10:32:10
ประกาศคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้ชม
28
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-25 10:29:49
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนฝึกอบรมและศึกษาดูงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินของฝรั่งเศส ณ Samu Des Hauts-De-Seine (SAMU92) สาธารณรัฐฝรั่งเศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้ชม
1170
สร้างเมื่อ
2023-11-06 09:59:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-07 12:12:43
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เครื่องแบบและการแต่งกายผู้ปฏิบัติงานและเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้ชม
215
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-10-03 16:19:01
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการร้องขอคืนข้อมูลการปฏิบัติการฉุกเฉินจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุน (E-budget) กรณีตรวจพบการบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้ชม
391
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-08-28 20:01:29
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินทางน้ำและทางทะเล รุ่นที่ 2
ผู้ชม
1230
สร้างเมื่อ
2023-08-24 07:26:40
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-08-29 11:26:47
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง โรคตามข้อ ๑๐ (๑๑) แห่งข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้ชม
140
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-08-08 16:14:08
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุดเฺฉินแห่งชาติ เรื่อง กำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้ชม
1930
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-08-06 15:30:37
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๖
ผู้ชม
836
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-08-02 22:01:21
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 40 ทั้งหมด 26076