เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ

เรื่อง
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่องนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัลในช่วงเทศกาลปีใหม่และในทุกเทศกาลประจำปี 2564
ผู้ชม
712
สร้างเมื่อ
2020-12-30 11:37:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-04-20 12:28:27
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้ประกาศเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ ที่ออกปฏิบัติการในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ชม
467
สร้างเมื่อ
2020-12-29 15:51:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-12-29 15:54:25
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง แผนแม่บทเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐
ผู้ชม
486
สร้างเมื่อ
2020-10-22 10:28:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-22 10:31:12
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน การจ่ายเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Corporate Online/Corporate Banking) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ชม
407
สร้างเมื่อ
2020-10-20 14:33:21
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-20 14:35:42
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน การจ่ายเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Corporate Online/Corporate Banking) พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้ชม
369
สร้างเมื่อ
2020-10-20 14:32:25
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-20 14:35:11
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินหรือรถพยาบาลที่ต้องปฏิบัติการผ่านพื้นที่ชุมมุม
ผู้ชม
1477
สร้างเมื่อ
2020-10-19 18:16:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-19 18:17:25
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้ประกาศเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ ที่ออกปฏิบัติการในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ชม
644
สร้างเมื่อ
2020-10-09 16:48:02
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-09 17:04:25
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หน่วยปฏิบัติการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอำนวยการระดับที่ปรึกษา
ผู้ชม
510
สร้างเมื่อ
2020-10-08 12:23:07
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-08 12:25:42
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่องกำหนดตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอื่่นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.2563
ผู้ชม
1651
สร้างเมื่อ
2020-10-06 11:06:09
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-06 11:06:46
ประกาศ สพฉ. เรื่อง กำหนดตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอื่นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ชม
1922
สร้างเมื่อ
2020-09-30 09:30:50
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-09-30 09:33:10
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 564