เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ

เรื่อง
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (Emergency First Aid and Basic Life Support Training Course) สำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสจ.) และอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔
ผู้ชม
1074
สร้างเมื่อ
2021-02-02 15:26:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-02-02 15:27:13
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (Emergency First Aid and Basic Life Support Training Course) สำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสจ.) และอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ชม
591
สร้างเมื่อ
2021-02-02 15:23:26
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-02-02 15:24:16
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ชม
924
สร้างเมื่อ
2021-01-28 17:10:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-02-05 16:17:36
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ชม
22089
สร้างเมื่อ
2021-01-21 14:15:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-21 14:20:08
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ ที่ออกปฏิบัติการในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ชม
3439
สร้างเมื่อ
2021-01-08 18:31:22
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-08 18:35:05
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่องนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัลในช่วงเทศกาลปีใหม่และในทุกเทศกาลประจำปี 2564
ผู้ชม
1085
สร้างเมื่อ
2020-12-30 11:37:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-04-20 12:28:27
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้ประกาศเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ ที่ออกปฏิบัติการในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ชม
554
สร้างเมื่อ
2020-12-29 15:51:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-12-29 15:54:25
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง แผนแม่บทเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐
ผู้ชม
575
สร้างเมื่อ
2020-10-22 10:28:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-22 10:31:12
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน การจ่ายเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Corporate Online/Corporate Banking) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ชม
683
สร้างเมื่อ
2020-10-20 14:33:21
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-20 14:35:42
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน การจ่ายเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Corporate Online/Corporate Banking) พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้ชม
472
สร้างเมื่อ
2020-10-20 14:32:25
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-20 14:35:11
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 3 ทั้งหมด 1041