เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ

เรื่อง
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินหรือรถพยาบาลที่ต้องปฏิบัติการผ่านพื้นที่ชุมมุม
ผู้ชม
1535
สร้างเมื่อ
2020-10-19 18:16:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-19 18:17:25
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้ประกาศเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ ที่ออกปฏิบัติการในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ชม
774
สร้างเมื่อ
2020-10-09 16:48:02
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-09 17:04:25
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หน่วยปฏิบัติการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการอำนวยการระดับที่ปรึกษา
ผู้ชม
543
สร้างเมื่อ
2020-10-08 12:23:07
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-08 12:25:42
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่องกำหนดตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอื่่นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.2563
ผู้ชม
1690
สร้างเมื่อ
2020-10-06 11:06:09
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-06 11:06:46
ประกาศ สพฉ. เรื่อง กำหนดตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอื่นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ชม
1978
สร้างเมื่อ
2020-09-30 09:30:50
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-09-30 09:33:10
ประกาศ สพฉ. เรื่อง เครื่องแบบและการแต่งกายผู้ปฏิบัติงานและเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒
ผู้ชม
1530
สร้างเมื่อ
2020-09-01 15:11:01
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-09-01 15:22:00
ประกาศ สพฉ. เรื่อง การจัดทำมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินและมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ชม
965
สร้างเมื่อ
2020-08-18 09:30:07
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-08-18 09:33:08
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เริื่อง การจัดสรรและการบริหารเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ผู้ชม
870
สร้างเมื่อ
2020-06-11 09:36:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-08-18 09:33:46
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเรื่อง หลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(Emergency First Aid and Basic Life Support Training Course) สำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)และอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ชม
2559
สร้างเมื่อ
2020-05-24 09:39:20
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-05-25 09:46:25
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์ วิธีการและแนวทางการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษที่ออกปฏิบัติการในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
ผู้ชม
945
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-03-30 19:52:15
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 710