เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ

เรื่อง
ประกาศ สพฉ. เรื่อง กำหนดตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอื่นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ชม
2011
สร้างเมื่อ
2020-09-30 09:30:50
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-09-30 09:33:10
ประกาศ สพฉ. เรื่อง เครื่องแบบและการแต่งกายผู้ปฏิบัติงานและเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒
ผู้ชม
1772
สร้างเมื่อ
2020-09-01 15:11:01
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-09-01 15:22:00
ประกาศ สพฉ. เรื่อง การจัดทำมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินและมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ชม
993
สร้างเมื่อ
2020-08-18 09:30:07
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-08-18 09:33:08
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เริื่อง การจัดสรรและการบริหารเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ผู้ชม
889
สร้างเมื่อ
2020-06-11 09:36:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-08-18 09:33:46
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเรื่อง หลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(Emergency First Aid and Basic Life Support Training Course) สำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)และอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ชม
2593
สร้างเมื่อ
2020-05-24 09:39:20
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-05-25 09:46:25
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์ วิธีการและแนวทางการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษที่ออกปฏิบัติการในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
ผู้ชม
1067
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-03-30 19:52:15
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง ประเภท ระดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ และข้อจำกัดของหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ. 2562
ผู้ชม
7007
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-12 13:54:46
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ผู้ชม
3361
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-12 13:53:17
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ชม
2449
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-12-01 16:15:19
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้ชม
662
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2016-10-27 09:25:03
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 285