เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ

เรื่อง
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง ประเภท ระดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ และข้อจำกัดของหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ. 2562
ผู้ชม
7397
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-12 13:54:46
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ผู้ชม
3495
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-12 13:53:17
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ชม
2579
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-12-01 16:15:19
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้ชม
701
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2016-10-27 09:25:03
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕
ผู้ชม
979
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2016-10-27 09:23:15
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องกำหนดให้การใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเป็นการปฐมพยาบาล พ.ศ. 2558
ผู้ชม
2474
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2016-09-26 15:44:32
ประกาศ สพฉ.เรื่อง หลักสูตรหลักการฝึกอบรมช่วยอำนวยการ พ.ศ.2558
ผู้ชม
921
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยงานพัสดุ พ.ศ. 2552
ผู้ชม
868
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2012-04-24 09:46:20
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดแยกระดับความฉุกเฉินและมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๔
ผู้ชม
3761
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2012-01-10 13:41:54
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องข้อกำหนดว่าด้วยสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๔
ผู้ชม
990
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2012-01-10 13:39:11
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 341