เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ

เรื่อง
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องการให้ประกาศนียบัตรและการปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้ชม
1388
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2012-01-10 13:36:07
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด
ผู้ชม
1305
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-06-29 16:28:23
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้ชม
810
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-06-15 16:05:04
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๕๓
ผู้ชม
1070
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่๑ / ๒๕๕๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์และแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน ระดับชาติ
ผู้ชม
639
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องอัตราเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ลงวันที่๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
ผู้ชม
1009
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 132