เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ

เรื่อง
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ขั้นพื้นฐาน (Basic Helicopter Emergency Medical Services Course : Basic HEMS) (ฉบับที่ ๒)
ผู้ชม
172
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-07-07 11:58:21
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้อำนวยการหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ขั้นพื้นฐานและครูผู้สอนหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ขั้นพื้นฐาน (Basic Helicopter Emergency Medical Services Course : Basic HEMS)
ผู้ชม
127
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-07-07 11:51:09
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อตำบล/ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณภาพ ประจำปี 2566
ผู้ชม
236
สร้างเมื่อ
2023-07-06 15:20:26
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-07-06 15:21:44
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการกลางเรื่อง ผลการเลือกกันเองของผู้แทนสถานพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรและมีบทบาทด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงสถานพยาบาลที่เป็นนิติบุคคล ในระดับประเทศ เพื่อเป็นกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน สมัยวาระ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๙
ผู้ชม
1131
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-07-04 15:53:46
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการกลาง เรื่อง รายชื่อผู้แทนสถานพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรและมีบทบาทด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงสถานพยาบาล ที่เป็นนิติบุคคล ที่ได้รับการเลือกกันเองในระดับเขตสุขภาพที่ ๑ – ๑๓ และกำหนดการการเลือกกันเอง ของผู้แทนในระดับประเทศ
ผู้ชม
1019
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-06-26 12:35:06
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ค่าใช้จ่ายบริหารและการจัดการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้ชม
342
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-06-21 16:18:57
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ค่าดำเนินการตรวจสอบลักษณะและลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ขององค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่นแต่ไม่รวมถึงองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้ชม
166
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-06-21 16:54:18
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าประชุมเลือกกันเองเพื่อเป็นผู้แทนสถานพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรและบทบาทด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ก่อนถึงสถานพยาบาลที่เป็นนิติบุคคล ในระดับเขตสุขภาพ
ผู้ชม
3271
สร้างเมื่อ
2023-05-15 22:59:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-07-01 15:29:17
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในด้านการพัฒนาบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉินในเรื่องค่าลงทะเบียนหรือทุนการศึกษาแก่บุคลากรรายบุคคล พ.ศ.๒๕๖๖
ผู้ชม
201
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-20 15:01:25
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยปฏิบัติการแพทย์ที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลา ตามข้อ ๙ วรรคสองของประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ชม
1100
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-04 13:41:22
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 5625