เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ

เรื่อง
ประกาศ สพฉ. เรื่อง หลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ขั้นพื้นฐาน (Basic Helicopter Emergency Medical Services Course : Basic HEMS)
ผู้ชม
1588
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-01-21 21:19:17
ประกาศ สพฉ. เรื่อง หลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ชม
1481
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-01-21 21:18:25
ประกาศ สพฉ. เรื่อง หลักสูตรการขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และรถพยาบาล (Emergency Vehicle Operation Course)
ผู้ชม
462
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-01-21 21:19:35
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
ผู้ชม
368
สร้างเมื่อ
2021-12-28 15:13:28
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-12-28 15:14:13
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ชม
4435
สร้างเมื่อ
2021-11-29 15:19:23
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-12-15 10:54:04
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนอกสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ชม
1463
สร้างเมื่อ
2021-11-26 17:09:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-12-01 09:12:24
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ค่าดำเนินการออกใบรับรองผลการฝึกอบรมและ ค่าดำเนินการลงทะเบียนฝึกอบรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ชม
452
สร้างเมื่อ
2021-11-10 10:31:29
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-11-10 10:52:39
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง การจัดสรรและการบริหารเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้ชม
1005
สร้างเมื่อ
2021-10-18 09:01:40
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-10-18 09:02:53
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อชุดปฏิบัติการ/หน่วยปฏิบัติการ (ชั่วคราว) ที่ขึ้นทะเบียนเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ ๙
ผู้ชม
447
สร้างเมื่อ
2021-10-15 16:18:03
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-10-15 16:22:18
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง การใช้จ่ายการบริหารและการจัดการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ชม
422
สร้างเมื่อ
2021-10-14 10:30:46
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-10-14 10:31:48
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 2776