เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ

เรื่อง
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง แบบใบเสร็จรับเงินและใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และระบบการควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้ชม
273
สร้างเมื่อ
2021-09-21 10:35:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-09-21 10:36:56
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง แบบใบเสร็จรับเงินและใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และระบบการควบคุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ชม
257
สร้างเมื่อ
2021-09-21 10:30:45
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-09-21 10:31:50
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อชุดปฏิบัติการ/หน่วยปฏิบัติการ (ชั่วคราว) ที่ขึ้นทะเบียนเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ ๗
ผู้ชม
293
สร้างเมื่อ
2021-09-14 13:54:07
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-09-14 14:12:18
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง คู่มือแนวทางการปฏิบัติและการจ่ายเงินชดเชยเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ชม
501
สร้างเมื่อ
2021-09-07 10:03:47
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-09-07 10:09:16
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง คู่มือแนวทางการปฏิบัติและการจ่ายเงินชดเชยเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ชม
420
สร้างเมื่อ
2021-09-02 14:24:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-09-02 14:25:20
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อชุดปฏิบัติการ/หน่วยปฏิบัติการ (ชั่วคราว) ที่ขึ้นทะเบียนเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ ๖
ผู้ชม
306
สร้างเมื่อ
2021-08-23 10:40:55
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-08-23 10:41:53
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อชุดปฏิบัติการ/หน่วยปฏิบัติการ (ชั่วคราว) ที่ขึ้นทะเบียนเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ ๕
ผู้ชม
295
สร้างเมื่อ
2021-08-18 16:35:58
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-08-18 16:37:01
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อชุดปฏิบัติการ/หน่วยปฏิบัติการ (ชั่วคราว) ที่ขึ้นทะเบียนเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ ๔
ผู้ชม
340
สร้างเมื่อ
2021-08-05 11:43:19
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-08-05 11:44:36
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อชุดปฏิบัติการ/หน่วยปฏิบัติการ (ชั่วคราว) ที่ขึ้นทะเบียนเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ ๓
ผู้ชม
360
สร้างเมื่อ
2021-07-21 09:40:07
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-07-21 09:42:40
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่องเงินและทรัพย์สินบริจาคของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. 2564
ผู้ชม
303
สร้างเมื่อ
2021-07-08 16:00:07
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-20 10:43:16
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 2009