เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ

เรื่อง
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักสูตรฟื้นฟูการขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล ค่าดำเนินการออกใบรับรองผลการฝึกอบรมและค่าดำเนินการลงทะเบียนฝึกอบรมหลักสูตรฟื้นฟูการขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล พ.ศ.2565
ผู้ชม
1132
สร้างเมื่อ
2022-06-01 15:42:51
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-01 15:43:14
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ (มคฉ.๑) พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้ชม
3631
สร้างเมื่อ
2022-05-18 14:25:02
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-05-18 14:27:11
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ค่าใช้จ่ายเงินกู้ในการอุดหนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินให้แก่หน่วยปฏิบัติการ ที่ออกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์พิเศษในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้ชม
781
สร้างเมื่อ
2022-05-02 17:42:55
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-05-02 17:43:33
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง แบบประกาศนียบัตร พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้ชม
466
สร้างเมื่อ
2022-04-28 10:47:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-28 11:00:03
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการกลาง เรื่อง รายชื่อกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ สมัยวาระ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
ผู้ชม
918
สร้างเมื่อ
2022-04-04 14:46:04
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-04 14:47:42
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน และจัดลำดับการบริบาล กลุ่มอาการที่ ๒๖ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้ชม
5110
สร้างเมื่อ
2022-03-15 16:40:43
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-27 12:16:05
ประกาศ สพฉ. เรื่อง หลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ชม
875
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-02-04 14:42:34
ประกาศ สพฉ. เรื่อง หลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ขั้นพื้นฐาน (Basic Helicopter Emergency Medical Services Course : Basic HEMS)
ผู้ชม
2255
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-01-21 21:19:17
ประกาศ สพฉ. เรื่อง หลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ชม
1720
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-01-21 21:18:25
ประกาศ สพฉ. เรื่อง หลักสูตรการขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และรถพยาบาล (Emergency Vehicle Operation Course)
ผู้ชม
925
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-01-21 21:19:35
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 2430