เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ

เรื่อง
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการรับรองมาตรฐานชุดปฏิบัติการ/หน่วยปฏิบัติการ (ชั่วคราว) และอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (ชั่วคราว) เพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ชม
9693
สร้างเมื่อ
2021-05-10 10:00:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-05-11 11:55:28
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ ที่ออกปฏิบัติการในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ชม
2537
สร้างเมื่อ
2021-05-06 10:58:21
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-05-06 10:59:55
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ ที่ออกปฏิบัติการในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ชม
841
สร้างเมื่อ
2021-04-17 14:25:58
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-04-17 14:42:37
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่องเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ ที่ออกปฏิบัติการในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
ผู้ชม
748
สร้างเมื่อ
2021-04-16 10:43:58
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-04-16 10:44:13
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉฺินแห่งชาติ เรื่อง หลักสูตรนักบริหารการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (Executive Program in Emergency Medical Service Management Training Course) พ.ศ. 2564
ผู้ชม
642
สร้างเมื่อ
2021-03-09 10:33:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-03-09 10:37:13
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สมัยวาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘
ผู้ชม
457
สร้างเมื่อ
2021-03-05 13:58:17
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-03-05 14:00:11
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ ที่ออกปฏิบัติการในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ชม
1102
สร้างเมื่อ
2021-03-04 14:46:47
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-03-04 14:48:12
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง การจัดสรรเและการบริหารเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ผู้ชม
429
สร้างเมื่อ
2021-02-24 16:33:05
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-02-24 17:08:27
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ค่าใช้จ่ายเงินกู้ในการอุดหนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ให้แก่หน่วยปฏิบัติการ ในการออกปฏิบัติการ ฉุกเฉินการแพทย์พิเศษในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ชม
465
สร้างเมื่อ
2021-02-17 15:45:19
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-02-17 15:46:43
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (Emergency First Aid and Basic Life Support Training Course) สำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสจ.) และอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔
ผู้ชม
565
สร้างเมื่อ
2021-02-02 15:26:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-02-02 15:27:13
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1392