เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ

เรื่อง
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน และจัดลำดับการ บริบาล กลุ่มอาการที่ ๒๖ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( Coronavirus Disease 2019 ( COVID - 19 ) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้ชม
3034
สร้างเมื่อ
2022-09-30 16:39:56
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-30 16:41:59
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการอำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้ชม
1837
สร้างเมื่อ
2022-07-19 21:20:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-07-19 21:20:52
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักสูตรครูผู้สอนการขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล ค่าดำเนินการออกใบรับรองผลการ ฝึกอบรม และค่าดำเนินการลงทะเบียนฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้สอนการขับรถบริการการแพทย์ พ.ศ. 2565
ผู้ชม
564
สร้างเมื่อ
2022-07-07 11:13:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-07-07 11:12:23
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับพื้นฐาน และระดับสูงซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนและยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ ในขณะที่ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ.๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับ
ผู้ชม
7802
สร้างเมื่อ
2022-07-05 09:50:09
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-07-05 09:50:43
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. 2565
ผู้ชม
733
สร้างเมื่อ
2022-06-22 10:29:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-22 10:28:50
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อตำบล/ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณภาพ ประจำปี 2565
ผู้ชม
1684
สร้างเมื่อ
2022-06-16 10:19:57
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-16 10:20:35
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อตำบล/ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณภาพ ประจำปี 2564
ผู้ชม
1551
สร้างเมื่อ
2022-06-16 10:19:24
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-16 10:19:25
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อครูผู้สอนหลักสูตรการขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล
ผู้ชม
366
สร้างเมื่อ
2022-06-13 08:41:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-04 12:26:44
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ค่าดำเนินการลงทะเบียนฝึกอบรมและค่าดำเนินการออกใบรับรองผลการฝึกอบรมหลักสูตรการขับรถบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน และรถพยาบาล (Emergency Vehicle Operation Course)
ผู้ชม
462
สร้างเมื่อ
2022-06-13 08:40:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-13 08:42:16
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักสูตรฟื้นฟูการขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล ค่าดำเนินการออกใบรับรองผลการฝึกอบรมและค่าดำเนินการลงทะเบียนฝึกอบรมหลักสูตรฟื้นฟูการขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล พ.ศ.2565
ผู้ชม
1241
สร้างเมื่อ
2022-06-01 15:42:51
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-01 15:43:14
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 2320