เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ

เรื่อง
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่องเงินและทรัพย์สินบริจาคของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. 2564
ผู้ชม
443
สร้างเมื่อ
2021-07-08 16:00:07
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-20 10:43:16
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานไปดำรงตำแหน่งอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ชม
499
สร้างเมื่อ
2021-07-08 14:10:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-07-08 14:13:14
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานไปดำรงตำแหน่งอื่น พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้ชม
779
สร้างเมื่อ
2021-07-08 14:08:42
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-07-08 14:12:05
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อชุดปฏิบัติการ/หน่วยปฏิบัติการ (ชั่วคราว) ที่ขึ้นทะเบียนเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ ๒
ผู้ชม
459
สร้างเมื่อ
2021-07-06 15:14:49
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-07-06 15:17:07
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ปฏิบัติการที่มีสิทธิใช้ประกาศนียบัตรชั่วคราว เพื่อปฏฺิบัติงานในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ Special COVID-19 Operation Team (SCOT) ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔
ผู้ชม
1004
สร้างเมื่อ
2021-07-02 09:16:14
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-07-02 09:18:53
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อชุดปฏิบัติการ/หน่วยปฏิบัติการ (ชั่วคราว) ที่ขึ้นทะเบียนเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ ๑
ผู้ชม
1135
สร้างเมื่อ
2021-06-24 16:17:19
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-06-24 16:21:22
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ค่าใช้จ่ายเงินกู้ในการอุดหนุนการปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ให้แก่หน่วยปฏิบัติการในการออกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์พิเศษในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ชม
944
สร้างเมื่อ
2021-06-22 09:51:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-06-22 09:54:20
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อรองรับอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีการฉีดวัคซีนจำนวนมาก นอกโรงพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ชม
1791
สร้างเมื่อ
2021-06-08 11:21:26
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-06-08 11:25:43
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ค่าดำเนินการออกใบรับรองผลการฝึกอบรมและค่าดำเนินการลงทะเบียนฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ชม
630
สร้างเมื่อ
2021-05-20 15:04:31
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-05-20 15:06:54
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการรับรองมาตรฐานชุดปฏิบัติการ/หน่วยปฏิบัติการ (ชั่วคราว) และอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (ชั่วคราว) เพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ชม
10215
สร้างเมื่อ
2021-05-10 10:00:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-05-11 11:55:28
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1204