เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

คำสั่ง

เรื่อง
คำสั่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ชม
50
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-08-06 15:45:45
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๐๕๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้ชม
72
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-07-24 15:31:36
คำสั่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ ๓๓/ ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการ
ผู้ชม
1129
สร้างเมื่อ
2023-03-08 09:18:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-03-24 08:50:50
คำสั่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑
ผู้ชม
124
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-27 08:57:47
คำสั่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ ๑๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและกลั่นกรองกรณีมีเหตุจำเป็นของพื้นที่หรือควรยกเว้นหรือผ่อนผันการพิจารณาการรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้ชม
144
สร้างเมื่อ
2023-01-05 16:46:51
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-05 16:48:45
คำสั่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ ๑๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑
ผู้ชม
190
สร้างเมื่อ
2022-12-21 13:57:09
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-12-21 13:57:24
คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์
ผู้ชม
2830
สร้างเมื่อ
2022-06-16 14:56:05
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-16 23:27:33
คำสั่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ ๑๐๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑
ผู้ชม
479
สร้างเมื่อ
2021-09-08 16:07:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-09-08 16:09:40
คำสั่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ ๙๙/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้ชม
450
สร้างเมื่อ
2021-09-08 16:06:42
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-09-08 16:08:07
คำสั่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๖๔ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ศปก.สพฉ.) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
ผู้ชม
533
สร้างเมื่อ
2021-07-22 10:42:28
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-07-22 10:43:58
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 6997