เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

คำสั่ง

เรื่อง
คำสั่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ 150-2566 เรื่องแต่งตั้งรองเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคระอนุกรรมการตาม พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 สมัยวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2566-2569
ผู้ชม
134
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-01-03 16:22:20
คำสั่งคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ ๒/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการฉุกเฉินการแพทย์
ผู้ชม
216
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-10-31 15:43:00
คำสั่งคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ ๑ /๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑
ผู้ชม
235
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-10-31 15:36:41
คำสั่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ชม
244
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-08-06 15:45:45
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๐๕๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้ชม
245
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-07-24 15:31:36
คำสั่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ ๓๓/ ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการ
ผู้ชม
1507
สร้างเมื่อ
2023-03-08 09:18:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-03-24 08:50:50
คำสั่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑
ผู้ชม
261
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-27 08:57:47
คำสั่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ ๑๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและกลั่นกรองกรณีมีเหตุจำเป็นของพื้นที่หรือควรยกเว้นหรือผ่อนผันการพิจารณาการรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้ชม
291
สร้างเมื่อ
2023-01-05 16:46:51
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-05 16:48:45
คำสั่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ ๑๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑
ผู้ชม
346
สร้างเมื่อ
2022-12-21 13:57:09
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-12-21 13:57:24
คำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์
ผู้ชม
3786
สร้างเมื่อ
2022-06-16 14:56:05
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-06-01 16:00:24
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 8957