เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ระเบียบ

เรื่อง
ระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔
ผู้ชม
31
สร้างเมื่อ
2012-09-14 10:04:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-09-17 10:15:14
ระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินว่าด้วยวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๖๒
ผู้ชม
26
สร้างเมื่อ
2019-05-01 09:36:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-09-17 09:39:14
ระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินว่าด้วยการร้องทุกข์ การอุทธรณ์ การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๓
ผู้ชม
27
สร้างเมื่อ
2020-01-01 09:26:53
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-09-17 09:29:53
ระเบียบสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ว่าด้วยการควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้ชม
453
สร้างเมื่อ
2019-10-29 15:01:08
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-10-29 15:01:34
ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศที่ใช้ในการบริหารจัดการภายใน สพฉ.
ผู้ชม
529
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-05-18 09:33:32
ระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ชม
261
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-04-01 09:44:12
ระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วย การมีส่วนได้เสียในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ผู้ชม
246
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-06-13 12:37:44
ระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ.๒๕๕๒
ผู้ชม
540
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-04-01 09:31:15
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 10 ทั้งหมด 3173