เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

คู่มือ / แนวทาง / มาตรฐาน

เรื่อง
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปี 2566
ผู้ชม
11
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-26 15:51:21
คู่มือแนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการอำนวยการ พ.ศ.2565
ผู้ชม
1459
สร้างเมื่อ
2023-03-17 08:58:49
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-03-17 08:59:16
คู่มือแนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ. 2564
ผู้ชม
6744
สร้างเมื่อ
2022-12-13 11:40:20
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-03-17 08:55:36
หลักวิธีการปฏิบัติงานและ การบริหารจัดการงบประมาณ การแพทย์ฉุกเฉิน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ชม
2567
สร้างเมื่อ
2022-06-01 14:26:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-01 14:28:17
คู่มือแนวทางการจ่ายเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุน อุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้ชม
1457
สร้างเมื่อ
2022-04-22 12:27:46
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-22 12:26:39
คู่มือหลักสูตรการขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล
ผู้ชม
3339
สร้างเมื่อ
2022-02-01 15:10:47
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-02-01 15:09:07
คู่มือแนวทางปฏิบัติการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2564
ผู้ชม
8110
สร้างเมื่อ
2021-11-30 10:38:26
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-11-30 10:40:28
เกณฑ์วิธีและแนวปฏิบัติตามคำสั่งการแพทย์และการอำนวยการสำหรับหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 11 , 12 พ.ศ.2564
ผู้ชม
2732
สร้างเมื่อ
2021-11-10 15:18:23
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-11-19 11:40:20
เกณฑ์วิธีและแนวปฏิบัติ ตามคําสั่งการแพทย์ และการอํานวยการ สําหรับหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2564
ผู้ชม
2397
สร้างเมื่อ
2021-11-10 15:16:31
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-11-10 14:53:36
เกณฑ์วิธีและแนวปฏิบัติ ตามคำสั่งการแพทย์และการอำนวยการ สำหรับหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 8 พ.ศ. 2564
ผู้ชม
3370
สร้างเมื่อ
2021-11-10 15:14:01
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-11-10 14:51:27
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 9 ทั้งหมด 59065