เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

คู่มือ / แนวทาง / มาตรฐาน

เรื่อง
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินระหว่างสถานพยาบาล
ผู้ชม
2025
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-05-22 14:57:17
คู่มือ การใช้เครื่องมือประเมินศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด
ผู้ชม
1620
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-22 11:26:44
เครื่องมือประเมินศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด
ผู้ชม
1271
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-25 09:10:45
คู่มือแนวทางการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด
ผู้ชม
2574
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-09-24 12:56:06
ถอดบทเรียนการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินที่รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้ชม
1834
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-10-05 13:21:58
กฏหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการศึกษาฝึกอบรมและการให้ประกาศนียบัตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ผู้ชม
3358
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-10-02 13:33:49
คู่มือแนวทางการปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ เขตบริการสุขภาพที่ 1
ผู้ชม
1769
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-09-04 11:12:43
คู่มือแนวทางการปฏิบัติการส่งต่อผู้ปวยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน พ.ศ. 2557
ผู้ชม
1860
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-01-23 09:07:10
คู่มือการซักประวัติผู้ป่วยต่างชาติ Foreign Patient's Information Handbook (English/Chinese/Burmese/Malayan/Japanese)
ผู้ชม
2824
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-04-29 11:06:40
1669 แจ้งเหตุทุ่นระเบิด
ผู้ชม
780
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-04-07 13:44:04
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 3 ทั้งหมด 15684