เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

คู่มือ / แนวทาง / มาตรฐาน

เรื่อง
คู่มือแนวทางการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด
ผู้ชม
2289
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-09-24 12:56:06
ถอดบทเรียนการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินที่รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้ชม
1256
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-10-05 13:21:58
กฏหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการศึกษาฝึกอบรมและการให้ประกาศนียบัตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ผู้ชม
2862
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-10-02 13:33:49
คู่มือแนวทางการปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ เขตบริการสุขภาพที่ 1
ผู้ชม
1191
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-09-04 11:12:43
คู่มือแนวทางการปฏิบัติการส่งต่อผู้ปวยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน พ.ศ. 2557
ผู้ชม
1593
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-01-23 09:07:10
คู่มือการซักประวัติผู้ป่วยต่างชาติ Foreign Patient's Information Handbook (English/Chinese/Burmese/Malayan/Japanese)
ผู้ชม
2335
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-04-29 11:06:40
1669 แจ้งเหตุทุ่นระเบิด
ผู้ชม
624
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-04-07 13:44:04
รายงานผลการประเมินคุณภาพและตรวจสอบชดเชยค่าบริการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Audit) ปี 2559
ผู้ชม
991
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-04-07 13:44:25
การแพทย์ฉุกเฉินไทยรายงานสถานการณ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2559
ผู้ชม
1281
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-06-15 09:07:42
พลังท้องถิ่นไทยกับการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้ชม
837
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-02-23 16:33:34
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 7 ทั้งหมด 11944