เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

คู่มือ / แนวทาง / มาตรฐาน

เรื่อง
แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน Safety
ผู้ชม
1441
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-12-08 12:11:49
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและตอบสนองด้านสาธารณภัยระดับโรงพยาบาล (Disaster)
ผู้ชม
1291
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-12-08 12:05:21
การปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินระหว่างสถานพยาบาล Interfacility Patient Transfer
ผู้ชม
4264
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-12-08 11:59:35
สรุปภาพรวมการจัดทำมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน Overview of Emergency Midical Operational Standard, Principle, Criterria and Protocols
ผู้ชม
1820
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-12-08 11:56:33
คู่มือแนวทางการปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน พ.ศ.2557
ผู้ชม
2645
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-12-04 15:06:57
คู่มือแนวทางการจ่ายเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุน อุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558
ผู้ชม
1252
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-12-04 11:29:09
แนวทางการจัดสรรงบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2558
ผู้ชม
669
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
พลังท้องถิ่นไทยกับการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้ชม
824
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-09-04 14:21:15
การดำเนินงานและการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ชม
1648
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-08-23 13:50:57
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข เกณฑ์และวิธีการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)
ผู้ชม
1316
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-07-28 11:17:35
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 9228