เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

คู่มือ / แนวทาง / มาตรฐาน

เรื่อง
การดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ชม
1382
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-03-04 09:57:15
แนวปฏิบัติสำหรับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เสนอตัวอย่างแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ได้นำเสนอในการประชุมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยกระบวนการสร้างและการจัดการความรู้
ผู้ชม
595
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-02-26 16:19:38
เทคนิคการเขียนข้อเสนอขอทุนวิจัยจาก วช. แนะนำเทคนิคการเขียนข้อเสนอขอทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำหรับเสนอของบประมาณประจำปี ประกอบด้วบการเขียนแบบเสนอแผนงานวิจัย และแแบบเสนอโครงการวิจัย
ผู้ชม
1185
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-02-26 16:17:25
คู่มือการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ชม
1491
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-03-04 09:59:31
แนวทางการปฏิบัติ การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน (Aeromedical Transportation Guideline)
ผู้ชม
1004
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-03-04 10:00:23
แนวทางการจ่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2553-2555
ผู้ชม
967
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-03-04 13:39:03
คู่มือการเขียนรายงานการวิจัย คู่มือการเขียนรายงานวิจัยนี้ จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดทำขึ้นเพื่อให้การเสนอรายงานวิจัยเป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก วช. ซึ่งนักวิจัยทั่วไป โดยเฉพาะนักวิจัยหน้าใหม่ สามารถใช้เป็นแนวทางการเขียนรายงานการวิจัยได้เช่นกัน
ผู้ชม
2114
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-02-26 16:06:08
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 2397