เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต UCEP Coordination Center

เรื่อง
ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง หลักเกณฑ์คณะกรรมการกลั่นกรองการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยงชาวต่างชาติ
ผู้ชม
41
สร้างเมื่อ
2024-06-18 15:25:57
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-06-18 15:42:06
แนวทางการขอปลดล็อคบันทึกข้อมูลย้อนหลังเกิน 24 ชั่วโมง
ผู้ชม
56
สร้างเมื่อ
2024-04-23 16:03:25
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-06-18 15:23:27
รายงานการศึกษากลไกการจ่ายและการควบคุมอัตราการเบิกจ่ายค่าบริการ กรณีการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต และผู้ป่วยฉุกเฉินหลังพ้น 72 ชั่วโมง ประเด็นค่ารักษาพยาบาลแพงในโรงพยาบาลเอกชน (นายแพทย์ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทยและคณะ)
ผู้ชม
806
สร้างเมื่อ
2023-05-19 12:24:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-19 12:25:39
กรมบัญชีกลาง เรื่อง การพิจารณาใช้ใบรับรองแพทย์แทนใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นการชั่วคราว
ผู้ชม
672
สร้างเมื่อ
2023-04-24 14:33:22
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-24 14:35:03
การประชุม เสวนาทิศทางการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน “UCEP : Challenges for The Future” วันเสาร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖
ผู้ชม
886
สร้างเมื่อ
2023-04-07 10:29:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-07 10:53:10
ขอความอนุเคราะห์มอบหมายผู้รับผิดชอบหลัก ในการเข้าใช้โปรแกรมประเมินคัดแยกระดับความฉุกเฉิน (Emergency Pre-Authorization Program : PA)
ผู้ชม
2333
สร้างเมื่อ
2023-03-30 12:23:06
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-03-30 12:25:59
คู่มือแนวทางการปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ เกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการคัดแยก ผู้ป่วยฉุกเฉินและจัดลำดับการบริบาล ณ ห้องฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ที่ กพฉ. กำหนด รวมถึงกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
ผู้ชม
5182
สร้างเมื่อ
2023-03-21 19:31:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-19 13:04:27
ประกาศแจ้งสถานพยาบาลเอกชน กรณีขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบโปรแกรมประเมินคัดแยกระดับความฉุกเฉิน Emergency Pre-Authorization Program : PA หลังวันที่ 31 สิงหาคม 2565
ผู้ชม
2220
สร้างเมื่อ
2022-11-03 12:39:01
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-03 14:53:58
จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่"
ผู้ชม
793
สร้างเมื่อ
2022-11-01 10:25:25
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-19 12:14:46
แจ้งสถานพยาบาลเอกชน กรณีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบโปรแกรมสนับสนุนวินิจฉัยการคัดแยกความเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ยกเว้นสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่เข้ารับการรักษา ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว) เพื่ออำนวยความสะดวกให้สถานพยาบาลเอกชน จึงได้จัดทำเอกสารตัวอย่างดังนี้
ผู้ชม
1223
สร้างเมื่อ
2022-09-01 12:20:43
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-01 12:43:37
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 24512