เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

UCEP

เรื่อง
หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แจ้งแนวทางปฏิบัติต่อผู้ป่วยหลังจากพ้นภาวะฉุกเฉินวิกฤต
ผู้ชม
549
สร้างเมื่อ
2021-01-04 14:56:01
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-04 14:56:37
Flow แผนภาพแสดงขั้นตอนการรับผู้ป่วยจากรพ.รัฐ ส่งต่อ รพ.เอกชน
ผู้ชม
460
สร้างเมื่อ
2020-12-25 15:30:15
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-12-25 15:31:14
หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ : แนวทางหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรณีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐและส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน
ผู้ชม
386
สร้างเมื่อ
2020-12-23 10:16:21
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-12-23 10:17:36
เกณฑ์การประเมินคัดแยกระดับความฉุกเฉิน (PA) Emergency Pre-Authorization
ผู้ชม
1165
สร้างเมื่อ
2020-07-02 13:36:19
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-02 13:37:30
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Emergency Pre-Authorization
ผู้ชม
652
สร้างเมื่อ
2020-06-16 09:45:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-16 13:48:38
เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครบรอบ 2 ปี "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่" UCEP
ผู้ชม
1121
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-14 11:00:33
รายงานฉบับสมบูรณ์ไครงการประเมินความพร้อมของสถานพยาบาลภาครัฐในนโยบาย
ผู้ชม
338
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-04-25 13:26:15
แนวทางการปฎิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายค่าบริการสาธารณสุข
ผู้ชม
820
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-07 12:56:45
ประกาศ สธ การจัดตั้งศูนย์รับ-ส่งกลับ
ผู้ชม
320
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-07 12:02:32
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกาหนดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ฉบับที่ 2)
ผู้ชม
1730
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-01-28 15:15:41
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 5 ทั้งหมด 8131