เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต UCEP Coordination Center

เรื่อง
คู่มือแนวทางการปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ เกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการคัดแยก ผู้ป่วยฉุกเฉินและจัดลำดับการบริบาล ณ ห้องฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ที่ กพฉ. กำหนด
ผู้ชม
65
สร้างเมื่อ
2023-03-21 19:31:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-03-23 09:35:31
เชิญประชุมเสวนาทิศทางการคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉิน “UCEP : Challenges for The Future”
ผู้ชม
27
สร้างเมื่อ
2023-03-20 11:40:34
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-03-20 11:33:19
ประกาศแจ้งสถานพยาบาลเอกชน กรณีขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบโปรแกรมประเมินคัดแยกระดับความฉุกเฉิน Emergency Pre-Authorization Program : PA หลังวันที่ 31 สิงหาคม 2565
ผู้ชม
1351
สร้างเมื่อ
2022-11-03 12:39:01
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-03 14:53:58
เหลียวหลัง แลหน้า 5 ปี UCEP
ผู้ชม
272
สร้างเมื่อ
2022-11-01 10:25:25
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-01 10:26:32
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน และจัดลำดับการบริบาล กลุ่มอาการที่ ๒๖ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( Coronavirus Disease 2019 ( COVID – 19 ))
ผู้ชม
483
สร้างเมื่อ
2022-10-01 21:03:29
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-03-20 12:30:42
แจ้งสถานพยาบาลเอกชน กรณีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบโปรแกรมสนับสนุนวินิจฉัยการคัดแยกความเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ยกเว้นสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่เข้ารับการรักษา ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว) เพื่ออำนวยความสะดวกให้สถานพยาบาลเอกชน จึงได้จัดทำเอกสารตัวอย่างดังนี้
ผู้ชม
814
สร้างเมื่อ
2022-09-01 12:20:43
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-01 12:43:37
แจ้งสถานพยาบาลเอกชน กรณีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบโปรแกรมสนับสนุนวินิจฉัยการคัดแยกความเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ผู้ชม
1023
สร้างเมื่อ
2022-08-19 17:29:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-08-19 18:36:15
เอกสารแสดงเจตนาขอย้ายไปโรงพยาบาลตามสิทธิ หรือโรงพยาบาลในระบบส่งต่อ
ผู้ชม
714
สร้างเมื่อ
2022-06-25 10:49:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-25 10:56:03
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับ
ผู้ชม
576
สร้างเมื่อ
2022-06-25 10:21:32
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-25 11:43:22
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้าย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
ผู้ชม
815
สร้างเมื่อ
2022-06-24 14:06:52
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-25 10:46:04
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 15295