เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

UCEP

เรื่อง
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และจำนวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
ผู้ชม
1039
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-09-15 09:14:44
มติ ครม และ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ชม
476
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-09-15 09:12:27
หนังสือ แสดงเจตจำนงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ผู้ชม
1449
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-01-04 15:02:18
หนังสือ ยินยอมเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย
ผู้ชม
1693
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-01-04 15:04:31
คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินและจัดลำดับการบริบาล ณ ห้องฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ที่ กพฉ. กำหนด
ผู้ชม
2067
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-06-12 15:56:05
พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4)
ผู้ชม
335
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-05-19 14:00:07
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
ผู้ชม
1893
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-05-10 21:42:11
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยา และการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น
ผู้ชม
1318
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-05-10 21:39:42
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดผู้ป่วยฉุกเฉิน
ผู้ชม
794
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-05-10 21:38:19
6 อาการฉุกเฉินวิกฤติที่ส่งผลชีวิตและอวัยวะสำคัญ
ผู้ชม
480
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-04-03 14:08:02
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 4 ทั้งหมด 2038